فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

ایضا له فی التوحید

چـون ازآن موسـم کز وگرددجـهان را وقت خـوشو زگـل ولـالـه شـود پــیـر وجــوان را وقـت خــوشعامیان را وقت خوش (چون) شاهد گل رخ نمودروی بـنمـا تـا شـود مر…

چـون ازآن موسـم کز وگرددجـهان را وقت خـوشو زگـل ولـالـه شـود پــیـر وجــوان را وقـت خــوش
عامیان را وقت خوش (چون) شاهد گل رخ نمودروی بـنمـا تـا شـود مر عـاشـقـان را وقـت خـوش
از سـرود ورود اگر خـوش دل شـوند اصحـاب لهوجـز بـیادت کی شـود صاحـب دلان را وقت خـوش
ورچـه مـرغ انـدر قـفـس خـوش نـبـود ازدیـدار تـودر تن همچون قفس شد مرغ جان را وقت خوش
پـای خواهم کوفت زین پس ازسماع نام دوستبـرزمین زآن سـان که گردد آسمان را وقت خـوش
ازســر حــال ار بــجــنــبــانــد ســری درویـش اوگـردد از تأثــیـر آن کـون و مـکــان را وقــت خــوش
بــخـت راگـفـتـم مـدد کـن تـا بــگـویـم یـک غـزلکز سـماعـش گردد این سـرو روان را وقت خـوش
کـزلـب شــیـریـن او وز خــنـده چــون شــکــرشزاهـدان رارو تــرش شـد عـارفـان را وقـت خــوش
عاشقان را شور حاصل شد چو جـانان رقص کردآسـمان زد چـرخ وشـد مر اخـتـران را وقت خـوش
سـیف فرغانی زشـعرت عـامیان را بـهره نیسـتکـی کـند بـانگ جـرس مر کـاروان را وقـت خـوش
گـرچـه اسـتـاد از کـلـام الـلـه کـند تـعـلـیمشـانجـز بـبـازی کی شـود مر کودکـان را وقـت خـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج