فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

ايرج ساماني

تصویر تست
تصویر تست

ايرج ساماني 

 ياس پيچانده به مو مست همينطور برو
سبد خنده كف دست همينطور برو


نردبان راه مسيحا به فراتر اينجاست
آخر كوچه ي بن بست همينطور برو

 

به خراشيدن انگشت به كوبيدن مشت
كوهها راهت اگر بست همينطور برو


وهم تقدير بدت هيچ به خاطر مرواد!
چشم دستان خدا هست همينطور برو


تا كه آبستن غربت نشوي در خم راه
ياد منهم به تو پيوست همينطور برو