فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

انسیه خاجه زاده

تصویر تست
انسیه خاجه زاده

•    دردونه جون بازم سلام
بازم سلام ويك كلام
كجايي مهربون من
هميشه همزبون من
خسته شدم نفس نفس
توكنج سرد اين قفس
اين قفس سنگي تن
سكوت بي رنگي تن
اين قفس بي تو قفس
خسته شدم نفس نفس
پرنده نيستم به خدا
بدون بال سمت شما ،
چجوربايد پربزنم؟
به خونتون سربزنم؟
بالم بدين تا بپرم
تموم دنياروبرم،
شايديه جا يه جاي دور
پيدابشه يه ذره نور
شايد يه جاهمينجاها
نزديك شهرسردما
توبشه ببينمت
مثل يه گل بچينمت
بشيني كنج دلمو……
•    دلم خوشه حرف مي زنم
روي دلم نقش مي زنم
اما من وحرف شما
يه جا نمي شن به خدا
خوب مي دونم لايقتون
لايق مهروعشقتون
دلاي پاك ان وتميز
كه پيشتون مي شن عزيز
اما منم بچه بده
بچه بد اونور ده
همون كه مدعي شده
عاشقه و جونم مي ده
بذاركه پرواز بكنم
عشقتو آغاز بكنم
بابا منم مي خوام بيام
مگه نمي شه كه بخوام…..،
بشم يكي مال شما
اصلا بشم… نه باباما،
خيلي هنوز…. راهم بده
منم همون بچه بده
دردونه جون نيگام بكن
نيگا به زشتيام بكن
تا با نيگات زيبا بشم
عاشق آشنا بشم
كبوتر جلد نيگات
دلم بشه خاك پاهات…
•    كفتره آب ودون مي خواد
صاحب مهربون مي خواد
يه پنجره باز تو غروب
كنج حياط آب توي جوب
شرشرآب ، ماه توي حوض
شمعدونياي روي حوض
كفتره پشت شيشه ! نه!
اينجوري جور نميشه نه!
صاب خونه بايد بشينه
كبوترش رو ببينه
•    بق بق بقو كبوترم
رها شدم تا بپرم
بيام در خونه ي تو
براي يك دونه ي تو!
جلد قفس مي شه دلم
اگر بياي پيش دلم
•    خواب مي ديدم قشنگ ترين؟
خواب مي ديدم فقط همين؟
اينكه تو اومدي ومن
رها شدم از اين كفن؟
نه نمي شه اميدتويي……….