فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

آیین نامه

«آیین‌نامه امور انجمن‌های ادبی» در ۱۸ ماده و ۷ تبصره،‌ با هدف حمایت، شناسایی،‌ ساماندهی و تشکیل انجمن‌های ادبی با رویکرد مشارکت بخش‌های غیردولتی در توسعهٔ ادبیات خلاقه، در تاریخ  ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ابلاغ شده است که متن اصلی آیین‌نامه مصوب، به پیوست آمده است.

دریافت فایل آیین‌نامه امور انجمن‌های ادبی


«شیوه‌نامه اجرایی امور انجمن‌های ادبی» در دو بخش «اقدامات ستادی و مدیریتی» و «راهبردهای توانمندسازی» در تاریخ ۳۰خرداد۱۳۹۷ از سوی معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور، مجمع عمومی انجمن‌های ادبی و دبیران انجمن‌های ادبی سراسر کشور ابلاغ شد.

دریافت شیوه‌نامه امور انجمن‌های ادبی

فهرست انجمن های ادبی شناسه دار تا پایان سال 1401

ردیفنام انجمنمسئولاستانشهرستانتاریخ مجوز

اردبیل

۱استاد شهریاراکبر آذرنیااردبیلگرمی۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲شعر و ادب اردبیلکاظم نظری بقااردبیلاردبیل۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳بامداد اردیبهشت خلخالمحمد منافی ترازوجاردبیلخلخال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۴ورق‌های خاموشثریا دهقاناردبیلپارس‌آباد۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۵حافظ اردبیلداود کیانیاردبیلاردبیل۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶شعر و ادب پارس‌آبادابراهیم عابدیاردبیلپارس‌آباد۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۷سیمین دانشورمریم حضرتیاردبیلاردبیل۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۸عرفانی مغانفاضل عباس‌زادهاردبیلپارس‌آباد۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۹فروغ خلخالفرهنگ خاک‌نژاداردبیلخلخال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۱۰آرسومریم احدپوراردبیلاردبیل۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۱شعر و ادب بیله‌سوارامیرحسین فکرتاردبیلبیله‌سوار۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۲سکوتبهزاد گرانمایهاردبیلاردبیل۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۳شعر و ادب نیارسید سعید اطهر نیاریاردبیلاردبیل۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۴شعر بانوان اردبیلشبنم فرضی‌زادهاردبیلاردبیل۱۳۹۹/۱۱/۱۳

اصفهان

۱۵فروغ سخن لنجانزهره طغیانی ریزیاصفهانلنجان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۶شایستهحسین‌علی عبدالرحیمیاناصفهانکاشان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۷منتظران نورمحمدامین فردوسیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۸اهل قلممحمدرضا کاکائیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۹واژهحامد رشنوییاصفهانلنجان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۰نیستان بافرانعلیرضا عرب بافرانیاصفهاننائین۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۱شاعران جوان (نوآوران شعر)مهرناز مهدی‌آزاداصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۲۲مانی سمیرمابراهیم آقایی سمیرمیاصفهانسمیرم۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۲۳فانوسنفیسه کریمیاصفهانگلپایگان۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۲۴صفای فریدنیحسین محمدصالحی دارانیاصفهانفریدن۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۲۵داستان‌نویسی الوند گلپایگانعلی فروغیاصفهانگلپایگان۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۲۶فردوسیاصغر ابراهیمی وینچهاصفهانمبارکه۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۲۷فروغ شعر کاشانزهرا رسول‌زادهاصفهانکاشان۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۲۸چکامه‌سرا اصفهانحسین قلع‌ریزاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۲۹یکتاسیدعلی آکوچکیاناصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۳۰سام آرامامراله قاسمیاصفهانسمیرم۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۳۱شاهنامه‌پژوهان و دوستداران فردوسیفرحناز علی‌محمدیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۳۲شیخ اشراقمحمدابراهیم شایاناصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۳۳صائبفضل‌اله شیرانی بیدآبادیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۳۴اقاقیارضا آقاحسینیاصفهانسمیرم سفلی۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۳۵نوبهار اندیشه بُرنا بهارستانمرجان قربانی بوانیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۶ابوالفقرای شهر گزحسن حق‌شناس جزیاصفهانشاهین شهرومیمه۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۳۷ذوقی اردستانیمرتضی امامیاصفهاناردستان۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۳۸کوثر (ویژه بانوان)رضوان امام‌دادی طارمیاصفهاناردستان۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۳۹شمس زوارهسیداحمدعلی ضیائیاصفهاناردستان۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۴۰چکامه‌سرایان ادب اصفهانصدیقه شکوراصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۱حکمت شش‌جوانمحمدحسین ابدالی شش‌جوانیاصفهانبو یین و میاندشت۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۲حافظسیده‌فاطمه موسویاصفهانفریدون‌شهر۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۳بوستان قمصرمحمدکاظم آقائی قمصریاصفهانکاشان۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۴حکیم شفامجتبی خلیقی‌نژاداصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۵ترانهٔ اصفهانپریسا تفنگ‌سازاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۴۶چشمه‌ساران افوسناصر مرشدی افوسیاصفهانبو یین و میاندشت۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۴۷پگاه اصفهانمحسن اسلامی‌نیااصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۴۸ترنم بارانفاطمه مقصودیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۴۹کانون ترانه‌سُرایان اصفهانحامد مفتخرحسینیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۵۰خانهٔ ترانه اصفهانولی‌اله آزادیاصفهاناصفهان۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۵۱سپهر شاعران اردهالمهدی قاسم‌زاده باریک‌رسفاصفهانکاشان۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۵۲داستان‌نویسی و قصه‌گویی دهاقانمهین قاسمی‌پوراصفهاندهاقان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۳پژمان بختیاریساسان حافظیاصفهاننجف‌آباد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۵۴ترنج زرین‌شهرحسن سعیدی ریزیاصفهانلنجان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۵۵فردوسی یزدان‌شهرفرح حسینی منجزیاصفهاننجف‌آباد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۵۶هلالعلی لواف آرانیاصفهانآران و بیدگل۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۷ارغواننجمه امامیاصفهانلنجان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۸سخن کاشانسیدعلی‌اصغر صائم کاشانیاصفهانکاشان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۹وهاج خوانساریرضاعلی رضاییاصفهانخوانسار۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۰بانوان سروامحبوبه سنجریاصفهانشهرضا۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۱استاد آشفتهعلیرضا عرفاناصفهانشهرضا۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲شمس شریعت طالخونچهحامد طاهری طالخونچهاصفهانمبارکه۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۳مقبلمجتبی رافعیاصفهانکاشان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۴فرزانگان دهقحجت‌الله عابدی دهقیاصفهاننجف‌آباد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۵جلوه نائینعبدالحمید مرزوقاصفهاننائین۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۶فرهنگیان دارانسودابه یوسفیان دارانیاصفهانفریدن۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۷آسمان آبیمحمد شفیعی بوئینیاصفهانبو یین و میاندشت۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۸شاعرانه‌های کاشانعلی‌اصغر هدایتی خمینیاصفهانکاشان۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۹عشاق زوارهامیرحسین عرب‌زاده زوارهاصفهاناردستان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۷۰بیواکفروغ زمانیاصفهاناصفهان۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۷۱بامدادمحمدرسول باباصفری رنانیاصفهاناصفهان۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۷۲شاهنامه‌خوانی دهقاحمدرضا معصومی دهقیاصفهاننجف‌آباد۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷۳ماهورامهسا زندیهاصفهاناصفهان۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۷۴شعر و ترانه چکاوک فولادشهرعلیرضا بهرامی عیسی‌آبادیاصفهانلنجان۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۷۵نویساحسین کردعلی‌ونداصفهانلنجان۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۷۶هم‌خوانفاطمه بهرامیاناصفهانسمیرم۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۷۷بهار ادبرسول زمانی نائینیاصفهاننائین۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۸سیلک کاشانرحمت‌اله رعیتاصفهانکاشان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۹شیدامریم جلالی باغبادرانیاصفهانلنجان۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۰چکاوکابراهیم کریمی بافرانیاصفهاننائین۱۴۰۰/۰۲/۲۵

البرز

۸۱سفیران ادب و هنرسیدمحمد تهران‌پورالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۸۲نویسندگان کرج (کاوک)خسرو عباسی خودلانالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۸۳ناوردمریم بذرافشانالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۸۴باورستان سخن فردیسسیدمحمدعلی دشتیالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۸۵شعر اتاق آبیمهدی شورگشتیالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۸۶ادیبان فرزانهمعصومه کاظمی‌پورالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۸۷صدای حروفسیامک کیهانیالبرزکرج۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۸۸هفت آسمانعارفه رویینالبرزکرج۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۸۹ارغواننغمه مستشارنظامیالبرزکرج۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۹۰شعر جوان کرجحمید چشم‌آورالبرزکرج۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۹۱عمارت دلاحمد شاه‌بیگالبرزکرج۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۹۲شعر دانش‌آموزی و نوقلم البرزمریم آریان قره بلاغالبرزکرج۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۹۳شعر ستاکمهراب حیدریالبرزساوجبلاغ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۹۴خانه شعر امروزصدرالمعالی افخمیالبرزکرج۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۹۵قلم قطرهنسیم بذرافشانالبرزکرج۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۹۶نویسندگان البرزفاطمه علی‌پورالبرزکرج۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۹۷روزهای طلایی البرزمحمد شعبانی سوقهالبرزکرج۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۹۸برگ‌سبز البرزمحسن توکلی رونکیانیالبرزکرج۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۹۹سیمین‌سخنان البرزحمیرا غفرانیالبرزکرج۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۰۰شهرود طالقانبهناز علی‌محمدیالبرزطالقان۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۰۱سلطانعلی شاپوریالبرزساوجبلاغ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۰۲پندارمرجان رضاتاجی شارقیالبرزکرج۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۰۳شعر و ترانه مهروماهمسعود خدابنده‌لوالبرزکرج۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۰۴بخوان با ماساناز اسفندیاریالبرزکرج۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۰۵اتحاد اقوامفاطمه معظمی گودرزیالبرزکرج۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۰۶چکامه دلشدگان البرزاکبر حمیدیالبرزکرج۱۴۰۰/۰۲/۲۵

ایلام

۱۰۷ولایتجعفر فیلیایلامدره‌شهر۱۳۹/۰۵/۲۴
۱۰۸طنزیمات ایلامعلیرضا غلامیایلامایلام۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۰۹ترانه و موسیقیزینب نیکوسرشتایلامایلام۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۱۱۰آفتابعلی کیانلوییایلامدهلران۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۱۱۱چکاد قلممحمد پاک‌زادانایلامدهلران۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۱۱۲باشورمحمد مرادی نصاریایلامایلام۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۱۱۳هوای دیگریوسف رستمیایلامایلام۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۱۴فانوسجعفر رضاپورایلامدهلران۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۱۵داستان ایلامیاسر بابائیایلامایلام۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۱۶زاروومیثم خورانیایلامایلام۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۱۷وارانامید ظاهریایلامایلام۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۱۸یوژانحمزه اولادایلامدره‌شهر۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۱۹هَلَتسالم پوراحمدایلامدهلران۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰قلم‌های قلاویزانکلثوم وحیدی‌نیاایلاممهران۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۲۱زانستکامران محمدرحیمیایلامایلام۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۲۲که‌ژعلی حسین‌پورایلامایلام۱۳۹۹/۱۱/۱۴

آذربایجان شرقی

۱۲۳اهرعلیرضا انبازآذربایجان‌شرقیاهر۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۲۴شهریار گوگانبهنام شاه‌نعمتی گاوگانیآذربایجان‌شرقیآذرشهر۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۲۵سخنراحله عزیززادهآذربایجان‌شرقیآذرشهر۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۲۶خط سوممرتضی طوسیآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۱۲۷امینغلام‌حسن ملائکه خسروشاهیآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۱۲۸نویسندگان مراغهناهید فامیانیآذربایجان‌شرقیمراغه۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۲۹شیخ‌محمود شبستریداور زمان‌خانی سردهائیآذربایجان‌شرقیشبستر۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۳۰خلجانزهرا عنصری خلجانیآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۳۱صبامحسن اخترپورآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۳۲قلم خسروشاهالیاس منصوری خسروشاهیآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۳۳استادعابد تبریزیعلی حاجی‌بلندآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۳۴شهریار تبریزنصیر پای‌گذارآذربایجان‌شرقیتبریز۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۳۵علامه جعفری خاروانایحیی اوجاقیآذربایجان‌شرقیورزقان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۳۶داستان‌نویسی استاد صباحیسیدرضا حسینیآذربایجان‌شرقیمرند۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳۷خاقانیمهدی نوریآذربایجان‌شرقیملکان۱۳۹۹/۱۱/۱۱

آذربایجان غربی

۱۳۸ادبیات داستانی روایتعلی رزم‌آرای ایرانقآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۳۹تشنه‌رودمحمد میلان‌لکآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۴۰تحکیهفاطمه میرحسن‌پور واحدیآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۴۱نیمتاج سلماسیخدیجه آزادبینآذربایجان‌غربیسلماس۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۴۲طلیعه فرهنگ سولدوزغلامرضا جعفریآذربایجان‌غربینقده۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۱۴۳کلک خیالفرزانه ولی‌زادهآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۱۴۴نارکاوه مهدی‌زادهآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۱۴۵نون والقلمناهیده سلطانیآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۱۴۶مترجمین زبان نوفاطمه آریاییآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۱۴۷دورهمی ادبیات ارومیهرضا خسرویآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۱۴۸آداوحید طلعتآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۴۹باران سخن نقدهکمال راموزآذربایجان‌غربینقده۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۵۰نگاه مللصداقت صادق‌زادهآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۵۱ادبیات داستانی سفیرژیلا مرادیآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۵۲یاس کبودمجید قلعه بیکی‌پورآذربایجان‌غربیخوی۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۱۵۳گویندگان آکسانآرمان صفرزادهآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۱۵۴دانش خویگیو قهرمان‌زادهآذربایجان‌غربیخوی۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۵۵شعر آزاد ارومیهزهرا کریم‌زاده‌گانآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۵۶کوهسار سلماسسام رنجبر دله‌زیآذربایجان‌غربیسلماس۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۵۷منهاجامید شمس آذرآذربایجان‌غربیسلماس۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱۵۸شعر و داستان سیمرغ چالدرانکبری شریف‌زادگانآذربایجان‌غربیچالدران۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱۵۹یاشیل یارپاقعدالت حاجی‌زاده درزه کنانیآذربایجان‌غربیسلماس۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۶۰سره از ناسرهمحسن کاويان‌پورآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۶۱انجمن شعر و ادب یلدامهدی همت‌زاده (ائلدار ماکو)آذربایجان‌غربیماکو۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۶۲ثقلیناکبر بیضائیآذربایجان‌غربیارومیه۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۶۳قانلی شفقصمد تقی‌زاده یالقوزآغاجیآذربایجان‌غربیسلماس۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۶۴شهریار میاندوآبعوض احمدیآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۱۶۵حکیم نظامیجمشید داس زرینآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۶۶فریاد قلمکرمعلی مرادیآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۶۷حکیم خیامامیر امجدیآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۶۸نسیمیصمصام محمدوشآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۱۶۹جلال آل احمدجواد خدادادیانآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۷۰دیالوگ و اندیشهزهرا ستاوندآذربایجان‌غربیمهاباد۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۷۱الفشریف موسویآذربایجان‌غربیمیاندوآب۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۷۲شعروادب شاهین‌دژرسول پژوهیدهآذربایجان‌غربیشاهین‌دژ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۷۳کاژهغفور پیرزادهآذربایجان‌غربیمهاباد۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۷۴دیالوگمریم پرویزنیاآذربایجان‌غربیمهاباد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۷۵مکریان مهابادعلی عبدالیآذربایجان‌غربیمهاباد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۷۶پرسیعقوب خضریآذربایجان‌غربیمهاباد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۷۷چاردولیزاهده قلندر محمودجقآذربایجان‌غربیشاهین‌دژ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۷۸سرای ادب وفاییامیر عزیزانآذربایجان‌غربیمهاباد۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۷۹سه ر ده مصالح صالح‌زادهآذربایجان‌غربیسردشت۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۸۰بوکانسلیمان ابراهیم‌زادەآذربایجان‌غربیبوکان۱۴۰۰/۰۲/۲۵

بوشهر

۱۸۱پیغامرضا معتمدبوشهربوشهر۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱۸۲ماندستانعلی نوربخشبوشهردشتی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۸۳شعر و ادب اهرمخاتون ماحوزی‌نیابوشهرتنگستان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۸۴فردوسی دیلمفرشید داودیبوشهردیلم۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۸۵شاهنامه‌خوانان و نقالان سيمرغمژگان صفریبوشهرکنگان۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۸۶نقالان دشتستانحامد مشایخی‌فردبوشهردشتستان۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۸۷چیستاحسن فرهادیبوشهرجم۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۸۸حافظ عسلویهعلی رضیبوشهرعسلویه۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۸۹قصه‌گویی هزارویک شبعليرضا بهرامیبوشهرکنگان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۹۰آدینهٔ‌ ادبی گناوهمهدی بیات‌نسببوشهرگناوه۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۹۱دوشنبه‌های ادبی کنگانحسن مختارزادهبوشهرکنگان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱۹۲هنر و قلم کنگانحمید اسلامی‌خواهبوشهرکنگان۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱۹۳گندمریحانه فیروزیبوشهردشتی۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۹۴مفتونعقیل نجاربوشهردیر۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۹۵محمدخان دشتیبانو فرخ رزمیبوشهردشتی۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۹۶اهل قلم خورموجفرشته گَزدرازیبوشهردشتی۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۹۷شاعران دشتستانآریا بهزادی‌نژادبوشهردشتستان۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تهران

۱۹۸استاربادماریا سلمانیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۹۹ادبیات داستانی شهریاراشرف‌السادات ساداتتهرانشهریار۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۰۰اردیبهشتغلامرضا طریقیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۰۱ولاعباس محمدی کلهرتهرانری۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۰۲اتاق کارکارشناس ارزیاب انجمن‌های ادبیتهرانتهران۹۹/۱۱/۲۵
۲۰۳روشنااحمد امیرخلیلیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۰۴رفقای نقدسجاد نوروزیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۲۰۵قلم ایرانمحمدرضا سرشارتهرانتهران۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۲۰۶شاعران لواسانمریم آویژگانتهرانشمیرانات۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۲۰۷شعر آوای مهر پرندمحمود رضا عزتیتهرانرباط‌کریم۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۲۰۸حسمحسن باقریتهرانتهران۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۲۰۹مکتب شهریارمحمد پازُکیتهرانشهریار۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۲۱۰شعر و داستان‌نویسی ناشنواسیدمهدی آب‌فروشتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۲۱۱قافاحسان رضایی کلجتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۲۱۲ادبیات آهنگینابراهیم اسماعیلی اراضیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۲
۲۱۳یک‌شنبه‌های شعرمحمدعلی بهمنیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱۴سه‌شنبه‌های شعر نیاورانمحمد سلمانیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱۵یک ماه، یک کتابفریبا یوسفیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱۶جمع جمعهارمغان بهداروندتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱۷منظومهعلی سلیمانیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱۸بیدلعلیرضا مدرسیتهرانقدس۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۱۹مهرامجد زمانیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۲۰ترنجاحمد کهربائیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۲۱خانه ادبیات افغانستانمحمدسرور رجاییتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۲۲چراغامید امیدزادهتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۲۳ادبیات اقلیتسیدمهدی موسوی‌نژادتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۲۲۴سه‌شنبه‌های عزیزراضیه تجّارتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۲۲۵دایرهفرزين پزشگیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۲۲۶زمستانسجاد عزیزی آرامتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۲۲۷نقد ادبی ایرانمریم حسینیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۵/۲۸
۲۲۸ادبیات داستانی بانوان قلممیترا رستمی اصانلوتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۲۹بهمنالهه کاشانیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۰شبدیزحسن اسدیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۱شاهنامه‌پژوهی تهرانمحمود جعفری دهقیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۲دهکدهٔ داناییمصطفی هنرمندتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۳امیرحسین فردیمریم فردیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۴کانون ادبی تهرانبهزاد نجفیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۵ویرایش و درست‌نویسیمهدی صالحیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۶سرو سایه‌فگنحیدر زندی صادقتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۷رسم کتاب‌خوانیسیدمجتبی آل‌سیدتهرانتهران۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۲۳۸عصر شعر و ترانهعبدالجبار کاکاییتهرانتهران۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۳۹شعرانهصابر قدیمیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۴۰فرصتاصغر معاذیتهرانری۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۴۱نقد داستان سیرنگنصرالله کسرویتهرانرباط‌کریم۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۲۴۲نیمارحیم زریانتهرانری۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۲۴۳بامدادعلی پارسای جمتهرانتهران۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۲۴۴دل‌هازهرا چیذریتهرانشمیرانات۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۲۴۵کوتوالاحمد یزدانیتهرانفیروزکوه۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۲۴۶داستان هزارویک شبمحبوبه جعفرقلیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۲۴۷چهارشنبه داستانماندانا زندیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲۴۸ناهونتهعاطفه فلاح رجب‌زادهتهرانتهران۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲۴۹عصر ترجمهمحمدرضا اربابیتهرانتهران۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲۵۰خانهٔ ترانهمهدی ایوبیتهرانتهران۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۲۵۱امیری فیروزکوهیعلی‌اکبر اسفندیارتهرانفیروزکوه۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۲۵۲نویسندگان عامه‌پسندتکین حمزه‌لوتهرانتهران۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۲۵۳مداحان اهل البیت(ع)مجید طاهریتهرانتهران۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۲۵۴چوکمحمدحسین رضاییتهرانتهران۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۲۵۵نقد داستاناحسان رضاییتهرانتهران۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۲۵۶اوستامحمد سالاری‌فرتهرانقدس۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۵۷فراهنگ بهارستانعبداله پازدوتهرانبهارستان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۵۸شبنم صبحشبنم میرزایی‌وندتهراناسلام‌شهر۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۲۵۹فرهنگعلیرضا قاسمیتهرانرباط‌کریم۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۲۶۰بامدادصدف درخشانتهرانشهریار۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۲۶۱کلک خیال‌انگیزعصمت قدیری اناریتهرانقدس۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۲۶۲گل‌های داودیمهدی داودیتهرانتهران۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۲۶۳هزاره ققنوسرضا حاجی‌آبادیتهرانتهران۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۶۴راهیان عشقعلی رحمانی آزادتهرانقدس۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۶۵پدرامجمشید محمدی مقدمتهرانقدس۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۶۶قدیرحسین قربانیتهرانقدس۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۶۷دکتر معینمرضیه مختارنژاد اقدمتهرانتهران۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۶۸طاهاسیدعادل ندائیتهرانقدس۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۶۹پنجرهامین هادیتهرانشهریار۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲۷۰فرهنگ اندیشه شهریاراحمد فرجیتهرانشهریار۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲۷۱سپیدار نسیم‌شهرمصطفی شفیعیتهرانبهارستان۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲۷۲کتاب کودک و نوجوان سیمرغ تهرانمهناز میناییتهرانتهران۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲۷۳دماوندمحمدجواد حاجی‌آخوندیتهراندماوند۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲۷۴ققنوسمینا آقازادهتهرانتهران۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۲۷۵گفت‌وگوی سیمرغاحمد کریم‌خانیتهرانبهارستان۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۲۷۶صدای عشقابراهیم حسنلوتهرانتهران۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۲۷۷اوینمحمد اختراعی صناعیتهرانشمیرانات۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۲۷۸نفسحمیدرضا امیرافضلیتهرانتهران۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۷۹غزل معاصرپیمان سلیمانیتهرانتهران۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۸۰پندارطاهره داوری خلجتهرانتهران۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۸۱قلم قصرانرؤيا اله‌وردی میگونیتهرانشمیرانات۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۸۲هیوارقیه آذری‌فرتهرانری۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۸۳سیمینریحانه کریمائیتهرانتهران۱۳۹۷/۹/۲۶
۲۸۴داستان‌خوانی اهل هوامعید داستانتهرانتهران۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۲۸۵پرندگانلطف‌علی خودسیانیتهرانرباط‌کریم۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۲۸۶ادبیات داستانی خامهپری رضوی‌یامتهرانشمیرانات۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۸۷مراد شمسزهره خسروانی ملایریتهرانشمیرانات۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۸۸نقد ادبی روایت دومسعید ناظمیتهرانتهران۱۴۰۰/۰۲/۲۵

چهارمحال بختیاری

۲۸۹نویسندگی سخننقی بلالی دهکردیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۹۰داستان‌نویسی لردگانایمان ویسیچهارمحال‌و‌بختیاریلردگان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۹۱نوای غریب دستگرد امام‌زادهسجاد محبی دستگردیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۲۹۲بیاتی چالشتراسماعیل بیاتی چالشتریچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۲۹۳عباس ارشاد ناغانناصر حسین‌پورچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۲۹۴تیمور ترنج هفشجانعزت‌الله صدیقی هفشجانیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۲۹۵قلم سپیددستانرضا هاشمی بنیچهارمحال‌و‌بختیاریبن۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۹۶آوای قلمحسین یگانهچهارمحال‌و‌بختیاریكیار۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۹۷بیضای جونقانیجهانگیر زمانی جونقانیچهارمحال‌و‌بختیاریفارسان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۹۸نیمای باباحیدرمحمد غلامی باباحیدریچهارمحال‌و‌بختیاریفارسان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۲۹۹دهخداغلامرضا ساعدیچهارمحال‌و‌بختیاریكیار۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۰۰مجید فروتنوحید اسکندری فارسانیچهارمحال‌و‌بختیاریفارسان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۰۱ادبیات داستانی فارسانبیژن امیریانچهارمحال‌و‌بختیاریفارسان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۰۲معجزهٔ قلممعصومه سلیمیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۰۳میرزاحبیب دستان بنیعلی اصغر حیدری بنیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۰۴مولوی فارسانعادل حیدریچهارمحال‌و‌بختیاریفارسان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۰۵جیحون سامانمحبوبه محمد علی‌زاده سامانیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۳۰۶هزارویک شب بروجنامید مردانی بروجنیچهارمحال‌و‌بختیاریبروجن۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۰۷پیام آفتاب شهر کیانزهره اسکندری شهرکیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۰۸غزل تُرنَهصادق امیری شیرانیچهارمحال‌و‌بختیاریلردگان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۰۹باران اردلفاطمه ظفریان ریگکیچهارمحال‌و‌بختیاریاردل۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۳۱۰زاینده‌رودبنیامین بهاءلوهورهچهارمحال‌و‌بختیاریسامان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۱۱ترنم خیالفریدون رئیسی دهکردیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۱۲شیخ میرزامحمد توکلیاحمد رفیعی وردنجانیچهارمحال‌و‌بختیاریبن۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۱۳میرزامحمدحسن قلزم وردنجانیمحمود جعفری وردنجانیچهارمحال‌و‌بختیاریبن۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳۱۴فرشید بلداجیزهره کارگر بلداجیچهارمحال‌و‌بختیاریبروجن۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۳۱۵داستان کیانحمید علی‌دوستی شهرکیچهارمحال‌و‌بختیاریشهرکرد۱۳۹۹/۱۱/۱۱

خراسان جنوبی

۳۱۶شمس طبسیحمیدرضا نظریخراسان‌جنوبیبیرجند۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۱۷استاد بدیع‌الزمان فروزانفرسیدروح‌الله فریدونیخراسان‌جنوبیبشرویه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۱۸شعر و ادب بدیع بشرویهحسین حمامیخراسان‌جنوبیبشرویه۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۱۹نویسندگان بشرویهعلیرضا پوررفعتیخراسان‌جنوبیبشرویه۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۳۲۰شعر کودک بدیعطیبه یونسیخراسان‌جنوبیبشرویه۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۳۲۱شعر آیینی بیرجندعلی‌اکبر حسامیخراسان‌جنوبیبیرجند۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۲۲شعر و ادب فردوسحسین کیالخراسان‌جنوبیفردوس۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۲۳بارانعبدالرضا صمدی‌زیدخراسان‌جنوبیبیرجند۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۲۴آوای عندلیبفرشته رشیدنژادخراسان‌جنوبینهبندان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۲۵یادبان تونحسین قوامی باغستانخراسان‌جنوبیفردوس۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳۲۶حکیم نزاریمهدی افتخاریخراسان‌جنوبیبیرجند۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳۲۷ابن‌حسامپیام یوسفیخراسان‌جنوبیبیرجند۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۳۲۸بزرگمهر قاینیفائقه میرزاییخراسان‌جنوبیقائنات۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳۲۹کیش مهرمصطفی شفائیخراسان‌جنوبیبیرجند۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۳۳۰شاهنامه‌خوانی قائناتاسماعیل شوشتریخراسان‌جنوبیقائنات۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۳۳۱خلوت انسحبیب حاجی‌پورخراسان‌جنوبیبیرجند۱۴۰۰/۰۲/۲۵

خراسان رضوی

۳۳۲نویسندگان و ادبیات داستانی پیرنگمحمدعلی خلاقی بیرک علیاخراسان‌رضویقوچان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۳۳شعر مولاناغلامحسن نعیمیخراسان‌رضویتایباد۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۳۴مالین باخرزفاطمه نوروزیخراسان‌رضویتایباد۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۳۵ترنم جامایرج مظلوم سامانیخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۳۶داستان میعادحمیدرضا محدثیخراسان‌رضویتایباد۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۳۷شعر آیینی مشکاتجواد جعفری‌نسبخراسان‌رضویسبزوار۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۳۸سیف باخرزیعصمت خراسانیخراسان‌رضویباخرز۱۳۹۷/۰۴/۱۹
۳۳۹شعر سیمرغزهرا صادقیخراسان‌رضویخلیل‌آباد۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۳۴۰داستان‌نویسان جامخلیل یوسفی یاقوتیخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۳۴۱شاهنامه جامنیلوفر توکلی یزدیخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۳۴۲نوشین گنجیمرضیه باباییخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۳۴۳داستان سیمرغ نیشابورمصطفی بیانخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۳۴۴تبسمملیحه خوشحالخراسان‌رضویفریمان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۳۴۵قاف و قلم نیشابورمحمد دشتیخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۳۴۶نویسندگان عالی‌مقام نیشابوررضا ابراهیمیخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۴۷جام جهان‌بینعلی ایلنتخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۴۸شعر و ادب ترشیزحمید عشقی کجغنه (۰۹۰۱۲۳۲۲۱۶۲/فضای مجازی)خراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۴۹نوایی جغتاییحسین حجی‌زادهخراسان‌رضویسبزوار۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۳۵۰حبیب‌الله شمسی کاخکیمرتضی غلامیخراسان‌رضویگناباد۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۳۵۱اهل قلم گنابادعلیرضا صغیرخراسان‌رضویگناباد۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۳۵۲کتاب سیمرغعلی‌محمد دوراندیشخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۳۵۳قلم‌های قدسیرویا حسینی سورانخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۳۵۴رضوی کاشمرعلی اصغر داوری ترشیزیخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۳۵۵داستان‌نویسان مه‌ولاتمهدی محدثی عبدل‌آبادیخراسان‌رضویمه ولات۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۳۵۶هزارویک‌شب خوشابزهرا رباطیخراسان‌رضویخوشاب۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۳۵۷کاتبی ترشیزیراحله عشقیخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۵۸قلم ترشیزنسرین نامورخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۵۹مجدمحمدسعید جامی رودیخراسان‌رضویخواف۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۰نویسندگان اوسنهسیدعلی موسوی علی‌آبادیخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۱قطباحمد نجف‌زاده تربتیخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۲هم‌نشینی شاعرانهمحمود اکبرزادهخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۳زبان ادبیات پارسی پالایشگاه گاز هاشمی‌نژادمریم کوهکنخراسان‌رضویسرخس۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۴خارزنجمریم شاکریخراسان‌رضویخلیل‌آباد۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۵روشناحسین احمدیخراسان‌رضویگناباد۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۳۶۶ادبیات داستانی مهستانفرج‌الله اقبالیخراسان‌رضویدرگز۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۶۷نویسندگان اهل قلم خراسانمحمد حقیقت‌خواهخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۶۸بانوان فروغسارا صابری تیموریانخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۶۹نوای نیمحمدحسین داوری ترشیزیخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷۰یارانامان‌الله میرزاییخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷۱مثنوی‌خوانی تربتحسن صباغ‌زادهخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷۲سهیلسیدحسین عمادی سرخیخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷۳آهوی دشتحسن عابدینیخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷۴تاک کاشمرسعید تاج‌محمدی کندریخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷۵دانشوران رشیدمحمد رشید سرخ‌آبادیخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۷۶وقت شعرمجتبی ابوالقاسمیخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۷۷شعر و موسیقی تفکربرانگیزهوشنگ صفرپور رادخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۷۸سپیدارمجتبی عباسی هاشم‌آبادیخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۷۹فرهنگ آبیاحمد ابراهیم‌زادهخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۳۸۰خانهٔ رمانمنیر خدابخش حصارخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۸۱شعر کاریزعلی امیری دلوییخراسان‌رضویگناباد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳۸۲شعر و ادب سرخسرحمت‌اله ساعدیخراسان‌رضویسرخس۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۳۸۳مولانا بردسکنحبیب‌الله حاجی‌زادهخراسان‌رضویبردسکن۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۳۸۴احمد جام (ژنده پیل)بهروز مدرس احمدیخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۳۸۵مهر تایبادوحید کریم دادیخراسان‌رضویتایباد۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۳۸۶فروغ جاممرضیه جامی الاحمدیخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۸۷شعر و طبیعتقاسم رفیعا طرقبهیخراسان‌رضویبینالود۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۳۸۸کتاب کودک‌ونوجوان سیمرغ نیشابورکیمیا امینی‌ثانیخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۳۸۹شعر و ادب سرو کاشمررضا صفریان کسرینهخراسان‌رضویکاشمر۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۳۹۰قندیشهمهدی خداپرستخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۳۹۱شعر و ترانه بارانمحسن اسلامی ملکیخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳۹۲خانه شعر گنابادعاطفه‌سادات پورهاشمی شهریخراسان‌رضویگناباد۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳۹۳فردوسیحمیدرضا نادریخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۳۹۴فرهنگ و هنر ابرشهرمهدی نوروزخراسان‌رضوینیشابور۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۳۹۵شعر بانوان بهارنجمه محمودیخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۳۹۶دوبیتی کله‌فریادساناز مرادیخراسان‌رضویتربت حیدریه۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۳۹۷ارغوان خیالعصمت میرزاییخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۳۹۸محمد پروین گنابادیذبیح‌اله صابریخراسان‌رضویگناباد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۳۹۹کانیادل کردهای خراسانیوسف‌علی غلامیخراسان‌رضویمشهد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۴۰۰مرز پُرگهرعبدالصمد صمدی مقدمخراسان‌رضویتربت جام۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۴۰۱ریژاوعبداله گوهریخراسان‌رضویدرگز۱۴۰۰/۰۲/۲۵

البرز

۴۰۲کتاب‌خوانی بجنوردمریم گریوانیخراسان‌شمالیبجنورد۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۴۰۳مهرگانحبیبه سپهریخراسان‌شمالیبجنورد۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۴۰۴ققنوس (داستان‌کوتاه)لیلا حکاکخراسان‌شمالیشیروان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۴۰۵نویسندگانعلی قلی‌زادهخراسان‌شمالیبجنورد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۴۰۶داستان سوم‌شخصعلی قربانی شیرازخراسان‌شمالیاسفراین۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴۰۷نوبل‌خوانیمحدثه محمدیخراسان‌شمالیبجنورد۱۳۹۸/۰۷/۲۰

خوزستان

۴۰۸داستان‌نویسان کودک و نوجوان ایذه (بلوطیکا)سیدمهدی فداییخوزستانایذه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۰۹داستان نویساامینه گل‌زادهخوزستانشوشتر۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۰شعر دزفولروح‌اله سروش رادخوزستاندزفول۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۱نویسندگان دزفولغلامرضا کاجخوزستاندزفول۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۲اوریامعصومه موسویخوزستانرامهرمز۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۳مثنویغلامرضا موسویخوزستانرامهرمز۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۴قصه دزفولمهران بقاییخوزستاندزفول۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۵نویسندگان شوش دانیالامید کرمیخوزستانشوش۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۶داستان‌نویسان ایذه (هزار افسان)سید محمد موسوی ده شیخخوزستانایذه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۷شعر دکترقیصر امین‌پورسجاد خسرویخوزستانگتوند۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۸کامیابمرتضی امینی‌پورخوزستانامیدیه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۱۹شعرا و نویسندگان باغ‌ملککاووس فرهادیخوزستانباغ‌ملک۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۲۰فرهنگی‌پژوهشی شاهنامهمجید زرکیخوزستاندزفول۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۴۲۱نویسندگان جوان دزفولراضیه مقدمی‌نیاخوزستاندزفول۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۴۲۲ساواتابوالقاسم خورشیدیخوزستانرامهرمز۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۴۲۳نقد ادبی خوزستانداودرضا کاظمیخوزستاناهواز۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۴۲۴هفتکلاختر سررشته‌دارخوزستانرامهرمز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۲۵زاگرسنیلوفر شاطریخوزستانشوشتر۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۲۶شاهنامهمصطفی سعادتیخوزستانبهبهان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۲۷شعر فارسی شوشرحمن ایزدی‌فرخوزستانشوش۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۴۲۸شعر و داستان لیراوحمیدرضا اکبریخوزستاناهواز۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۴۲۹نقد ادبی اهوازبهمن ساکیخوزستاناهواز۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۴۳۰قلم شهرزادفردین کوراوندخوزستاناهواز۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۴۳۱شعر جوان اهوازنبراس میرابیانخوزستاناهواز۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۳۲شعر ایذه (اَشا)صغرا طاهریخوزستانایذه۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۴۳۳ساوار شعر و ادباسکندر مقصودیخوزستانایذه۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۴۳۴سمفونی بارانمرضیه ناصری پورخوزستانبهبهان۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۳۵شعرای شهرستان اندیمشکمهدی نفیسیخوزستاناندیمشک۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۳۶داستان‌نویسی سهیلسهیلا رحیمی کیاخوزستانرامهرمز۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۴۳۷شاهنامه‌خوانی و نقالی پارسیانصدراله فتحیخوزستانبهبهان۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۴۳۸شعر میداوود خوشه‌های بهشتیمحمد رحمانیخوزستانباغ‌ملک۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۴۳۹سعدیمعصومه مهدوی‌فردخوزستانبهبهان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۴۴۰حافظ‌پژوهان بهبهانغلام‌عباس خادمی مقدمخوزستانبهبهان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۴۴۱گنجینه داناییتوران درویشیخوزستانرامهرمز۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۴۴۲تشکوهلیلا مرادیانخوزستانرامهرمز۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۴۴۳منان الشبیبعلی راشدیخوزستانرامهرمز۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۴۴۴اتاق خاکستریشاهین درویشیخوزستاناندیمشک۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۴۴۵سمفونی بارانامید بهمئیخوزستانآغاجاری۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۴۴۶خوزخندانمصطفی بوعذارخوزستاناهواز۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۴۴۷مهتابخدیجه قائمیخوزستانهندیجان۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۴۴۸نویسندگان شهرستان اندیمشکمحمدرضا یزدانی‌پورخوزستاناندیمشک۱۳۹۸/۱۱/۰۷

زنجان

۴۴۹صراطحسن علی پاکزاد شال‌کوهیزنجانزنجان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۵۰آفرینش زنجانفاطمه سلیمانیزنجانزنجان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۵۱حکیم هیدجیمجید مرسلیزنجانابهر۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۴۵۲شعر و ادب ناکجاآبادمحمد منصوریزنجانخدابنده۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۵۳شعر و ادب حیدربابارحمت‌اله خداکرمیزنجانخدابنده۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۵۴ادبیات داستانی و نویسندگی سهروردیحسن خلجی زواجریزنجانخدابنده۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۵۵ادبیات داستانی شهرستان خرم‌درهبهنام شیرمحمدیزنجانخرمدره۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۵۶انجمن ادبی اشراقجواد چراغیزنجانزنجان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۵۷کانون نویسندگان باورفاطمه آزادیزنجانزنجان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۵۸شعر و ادب خرم‌درهداریوش عزیزیزنجانخرمدره۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۴۵۹تورک دیل اوجاغیمحمدجواد تقیلوزنجانزنجان۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۴۶۰استاد شهریار خدابندهمحمدهادی بیگدلیزنجانخدابنده۱۳۹۸/۰۱/۱۹

سمنان

۴۶۱باروحامد رضاییسمناندامغان۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۴۶۲شعر و ادب حکیم منوچهری دامغانیعلیرضا رعیت حسن‌آبادیسمناندامغان۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۴۶۳شعر و ادب گرمسارعلی دلیرسمنانگرمسار۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۴۶۴نارواننسرین قربانیسمنانشاهرود۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۴۶۵شاهنامه‌خوانی دامغانعلی ربیع‌زادهسمناندامغان۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۴۶۶بیدلمحسن ابراهیمیسمنانسرخه۱۳۹۹/۱۱/۱۱
سیستان و بلوچستان
۴۶۷عادل سیستانیعلیرضا سنچولیسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۶۸شعر و ادب تسنیم شهرستان زهکنازنین ره دارسیستان‌و‌بلوچستانزهک۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۶۹گل‌تاکمحمدیاسین جلال زهی‌نیاسیستان‌و‌بلوچستانایرانشهر۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۷۰شعر جوانمحبوبه کلبعلیسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۷۱لیکومحمدعلی گله‌بچهسیستان‌و‌بلوچستانزاهدان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۷۲اهل قلم بلوچسیدمحمد درتکیدهسیستان‌و‌بلوچستانچابهار۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۴۷۳آزاد سرو سیستانداود مختاریسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۷۴گردآفریدفهیمه مقربیسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۷۵شعر و ادب زاهدانساناز شهنوازیسیستان‌و‌بلوچستانزاهدان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۷۶شیدهاشم علیدادیسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۴۷۷کوثرمعصومه هرمزی مقدمسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۴۷۸کبوتران رضویسیداحمد حسینی توچایسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۴۷۹مؤسسه و انجمن شعروادب ساحل مکران (بلوچی لبزانکی گل)طارق حسین حوتسیستان‌و‌بلوچستانچابهار۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۴۸۰نیاتکجواد اویسیسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۴۸۱شعر سلامتحسين‌علی ستودهسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۴۸۲شاهنامه‌خوانی سیمرغهادی هزاره مقدمسیستان‌و‌بلوچستانزاهدان۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۸۳شعر نیمروزسعید اسکندری‌رادسیستان‌و‌بلوچستاننیمروز۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۴۸۴صدای عشقمنوچهر بلیدهسیستان‌و‌بلوچستاننیک‌شهر۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۴۸۵یعقوب لیثابراهیم محمودی دلدارسیستان‌و‌بلوچستانزابل۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴۸۶پلیوارمهتابمهلا جوادیسیستان‌و‌بلوچستانایرانشهر۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴۸۷جدگالجاوید دُرّتکیدهسیستان‌و‌بلوچستانچابهار۱۳۹۹/۱۱/۱۱

فارس

۴۸۸داستان کودک‌ونوجوان اتل‌متل شیرازالهام مزارعیفارسشیراز۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۸۹مهر صباسمیرا سلاحیفارسشیراز۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۰آوای مهرغلامرضا حسامیفارسبوانات۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۱داستان‌نویسان نون و القلمحمیرا یزدان‌بخشفارسآباده۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۲بارانشهناز عمادیفارسمرودشت۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۳سپید مهرسپیده افراشتهفارسشیراز۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۴اهل قلم فارسحسن دهقانفارسشیراز۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۵حیرتمجید خادمفارسشیراز۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۶شعر و ادب شهریار آبادهژیلا نظریفارسآباده۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۹۷بانوی غزلاشرف السادات کمانیفارسشیراز۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۴۹۸گلبانگمحمدجلال رنج‌برفارسنی‌ریز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۴۹۹ادبیات داستانی شهرزاد دارابحسين مقدسفارسداراب۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۰حیات شعرمحسن نقدیفارسشیراز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۱مهر صفاشهرمحمدجواد جاویدفارسخرم‌بید۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۲اهل قلم نی‌ریز فارسفرزانه فروزانیفارسنی‌ریز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۳شعر و ادب مهر ترمه شيرازمرضيه اوجیفارسشیراز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۴اندیشهابراهیم شرفیفارسفسا۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۵قناعتعباس قناعتیفارسآباده۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۶فرهنگ و ادب شیرازفرح نیازکارفارسشیراز۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۵۰۷بهار بواناتافشین خدابندهفارسبوانات۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۵۰۸یک‌شنبه‌های داستاناحسان آذرمانفارسشیراز۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۵۰۹فاخته کربالالهام زارعفارسخرامه۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۵۱۰اهل قلم قشقایی‌‌هامحسن رجایی‌پناهفارسشیراز۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۵۱۱شاعران کوه‌مَرهعلی‌اصغر غفاریفارسشیراز۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۱۲شکوه شعر بواناتمعصومه عاشوریانفارسبوانات۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۱۳ولایت نورتیمور بخشی‌پورفارسنی‌ریز۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۵۱۴اهل قلم ارسنجانمحمدحسین ابراهیمیفارسارسنجان۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۵۱۵اهل قلم جهرممحمد بادپرفارسجهرم۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۱۶فروغ شعرکبری عریانیفارسسپیدان۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۱۷زیر گنبد کبودفریبا کریمیفارسشیراز۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۱۸شیرازسیروس سوند رومیفارسشیراز۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۵۱۹از دریا به دریارقیه برزگرفارسآباده۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵۲۰شهر شعرغلامرضا کافیفارسشیراز۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۵۲۱نوجنوشین طالب‌زادهفارسشیراز۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۵۲۲سروعبدالنبی زارعفارسارسنجان۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۵۲۳فروغ‌بختگانمحسن امانیفارسنی‌ریز۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۵۲۴ماهکمریم سهرابیفارسممسنی۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۵۲۵داستان ویرگولمرتضی شمالیفارسلامرد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۵۲۶مهجور بریزیحسین طاهریفارسلارستان۱۴۰۰/۰۲/۲۵

قزوین

۵۲۷داستان حیرت قزوینمصطفی سلیمیقزوینقزوین۱۳۹۷/۰۵/۲۰
۵۲۸کلمه قزوینجلال جلالی نسبقزوینالبرز۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۵۲۹آسوریکمریم حبیبه وندقزوینقزوین۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۳۰عارفمحمدحسین افشار مقدمقزوینالبرز۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۵۳۱شعرای آئینی کمیت قزوینعلی جلیله وندقزوینقزوین۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۳۲انجمن ادبی پویاحسین احمدیان شالقزوینآبیک۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۵۳۳انجمن ادبی زیارانبهرام کیان مهر زیارانیقزوینآبیک۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۵۳۴ایران زمیننرگس خاتون زینالیقزوینقزوین۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۵۳۵مهر شاهنامه‌خوانان تاکستانمحمد طاهرخانیقزوینتاکستان۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۵۳۶انجمن ادبی صحبت صاحبدلانعلی غیوری رادقزوینقزوین۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۵۳۷نخبگان شهرستان آوجمنصور حسنخانیقزوینآوج۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۵۳۸مانافاطمه شریف نژادقزوینقزوین۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۵۳۹نویسندگان فروردینمنوچهر رضاییقزوینالبرز۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۵۴۰کانون ادبی تاکستانرسول حاجیلوقزوینتاکستان۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۵۴۱سعدی‌پژوهیشهلا محمودیقزوینقزوین۱۳۹۹/۱۱/۱۱

قم

۵۴۲کانون شعر و ادب دانشگاه قمحوریه رحمانی طائمهقمقم۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۵۴۳انجمن ادبی صبح اشراق( ویژه نابینایان و کم بینایان)محبوبه حاجی مرتضاییقمقم۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۴۴داستان نویسان قممرضیه نفریقمقم۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۴۵انجمن شعر و قصه ی قممحسن قاسمیقمقم۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۴۶کانون ادبی قلم نوقدسی خان‌باباییقمقم۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۴۷داستان جمعهزهره سادات میرعارفینقمقم۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۵۴۸کانون ادبی- فرهنگی کلمهشوکت‌علی محمدی شاریقمقم۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۴۹شعر اقالیممجتبی مهدوی سعیدیقمقم۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۵۵۰ادبخانه مباهلهحسین محمدی مبارزقمقم۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۵۵۱کیهانهکیمیا قربانیقمقم۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۵۵۲رویش قلمسمیه عالمیقمقم۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۵۳داستان اقالیمسعیده شفیعیقمقم۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۵۴مریمفاطمه نفریقمقم۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵۵۵ادبیات طنز استان قمفاطمه غلامین میانگفشهقمقم۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۵۶پیرنگسیدمحمود میرصانعیقمقم۱۳۹۹/۱۱/۱۱

کردستان

۵۵۷ئادان(آدان)احمد عبداللهیکردستانسنندج۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۵۵۸مؤسسه فرهنگی هنری تک منظوره کانیسیدعزیز علویکردستانبانه۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۵۹موسسه ادبی فرهنگی و هنری به روژه بانهسیدایوب (سوران) حسینیکردستانبانه۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۶۰ئاسۆی ژیاری صاحبعابد حسینیکردستانسقز۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۵۶۱ر چه ی لیلاخواحد کریمیکردستانسنندج۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۵۶۲انجمن ادبی کردی ویرامنوچهر باش افشارکردستانبیجار۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۶۳چومانگلاویژ نظریانکردستانسنندج۱۳۹۸/۰۱/۱۹

کرمان

۵۶۴شعر قلم کرمانمنوچهر افضلی گروهکرمانکرمان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۵۶۵انجمن شعر شهربابکیعقوب زارعکرمانشهر بابک۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۵۶۶شعر فروغ ماه شهرستان راورمحمود کاربخش راوریکرمانراور۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۵۶۷قصه و داستان جنوب کرمانمحمدرضا براهامکرمانجیرفت۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۶۸شعر پیچکمحمد پوررشیدیکرمانانار۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۶۹انجمن شعر سیرجانابوالفضل عمادابادیکرمانسیرجان۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۵۷۰اشک (انجمن آزاد شعر کوه بنان)محمود نیکخواهکرمانکوهبنان۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۵۷۱شعر منوجانرضا آزادی منشکرمانمنوجان۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۵۷۲شعر هوای آزاد کهنوجاسماعیل جلائیکرمانکهنوج۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۵۷۳شعر آزاد کیومرث منشی زادهنظر احمدی تنگانیکرمانجیرفت۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۵۷۴شعر رودبار جنوبسعید سالمیکرمانجیرفت۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۵۷۵خانه ادبیات دیار کریمانحسین شهابیکرمانکرمان۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۵۷۶نخلبند شعرا خواجوی کرمانیمحمد حسن اسفندیارپورکرمانکرمان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵۷۷دل عالم کرمانسیدعلی منصوریانکرمانکرمان۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۷۸شعر عنبرآباداصغر کرمشاهی رودابکرمانعنبرآباد۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۷۹شهپر غزل سرای راینمرتضی میرحسینیکرمانکرمان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۵۸۰انجمن ادبی مثنوی خوانیفاطمه شهسواری پورکرمانکرمان۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۵۸۱مهر و ماهمرضیه قاسمی رادکرمانبردسیر۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۵۸۲نیلوفرانهمریم محبّی نژادکرماننرماشیر۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۸۳پیر مغان خورسندمریم کارگرکرمانشهر بابک۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۸۴گرهصدیقه ایران‌نژاد پاریزیکرمانسیرجان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۸۵انجمن ترانه کرمانعبدالرحیم عبدالکریمیکرمانکرمان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۵۸۶مادران قصه گوطاهره السادات فاطمیکرمانسیرجان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۵۸۷بیدارروح الله سلاجقهکرمانرابر۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۵۸۸شعر و ادب ارزوئیهیوسف پذیرشکرمانارزوئیه۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۵۸۹حکایت نیالهام افضلی ده زیاریکرمانکرمان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۹۰داستان شهربابکطاهره امینیکرمانشهر بابک۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۹۱انجمن ادبی شعر خوبانمطهره طهمورسیکرمانکرمان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۹۲شعر و ادب مولویسعيد زينلي زاده سربنانيکرمانزرند۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۵۹۳هزاردستان سپید زراوندحمیدرضا محمودزاده زرندیکرمانزرند۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۹۴نقد ادبی سیرجانمرضیه آتشی‌پورکرمانسیرجان۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۹۵داستان شهرستان جیرفتکیوان براهامکرمان-جنوبجیرفت۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۵۹۶داستان قلعه گنجزمان صادقیکرمان-جنوبجیرفت۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۹۷داستان کهوروئیهاسماعیل مهدی زهیکرمان-جنوبجیرفت۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۹۸داستان شهرزادعلی ببربیانکرمان-جنوبجیرفت۱۳۹۸/۰۴/۲۴

کرمانشاه

۵۹۹ادبی غزلفرشاد فرصت صفاییکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۶۰۰بهاربهاره سالار آبادیکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۰۱انجمن ادبی خانای قبادیفریدون میراحمدیکرمانشاهجوانرود۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۰۲رشید یاسمیمحمدجواد محبتکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۶۰۳رضا نظری ایلخانیرسول عظیمیکرمانشاهصحنه۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۶۰۴ژیانپژمان آقاییکرمانشاههرسین۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۰۵پیشگامان ادبیات هورامعدنان مراديکرمانشاهپاوه۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۰۶انجمن ادبی آموزشی بهزادحسین احمدی محجوبکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۶۰۷روزنهمحنا امیریکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۶۰۸میرزا احمد داواشیحسین محمدیکرمانشاهروانسر۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۶۰۹بوی جوی مولیانرضا بنی عامریانکرمانشاهسنقر۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۶۱۰ادبی فرهنگی مولویسان احمد سلیمانیکرمانشاهجوانرود۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۶۱۱چکاوکنکیسا ذوالنوریکرمانشاهصحنه۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۶۱۲وارینمحسن ملکی ناصرکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۶۱۳شایستگان کرمانشاهعبدالرضا رادفرکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۶۱۴اندیشکده زانانپروین احمدیکرمانشاهگیلان غرب۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۶۱۵ادبی فراروایتمیثم رجبیکرمانشاهاسلام‌آباد غرب۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۶۱۶اندیشهسعید امامیکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۶۱۷انجمن ادبی مولویهادی سپنجیکرمانشاهپاوه۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۶۱۸سارمحسن یاوریکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۶۱۹ادبی کلهرجلیل نیک نژادکرمانشاهاسلام‌آباد غرب۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۰اندیشکده ی فرازنانزینب محمدیانکرمانشاهاسلام‌آباد غرب۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۱مترجمان آساحسنا رسویارکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۲شایستهمهری السادات موسوی مهدویانکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۳حضور کلمهحمزه محمدیکرمانشاهاسلام‌آباد غرب۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۴فانی خانه شوریمختار بهرامیکرمانشاهثلاث باباجانی۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۵اندیشکده ی کلمه گرایانعلیرضا آذرپیککرمانشاهاسلام‌آباد غرب۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۶۲۶انجمن ادبی حافظ هرسینمظفر درویش پورکرمانشاههرسین۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۲۷مولوی کردادریس فقیهیکرمانشاهثلاث باباجانی۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۲۸طنز قندپهلومحمدامین خسروی ریکاییکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۲۹سیمرغپیمان ریحانی نیاکرمانشاهاسلام‌آباد غرب۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۳۰ادبی فرهنگغلامرضا قبادی غلامرضا قبادیکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۶۳۱سخنمحمد صابر شریفیکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۶۳۲مهرآورانمهری قارلقیکرمانشاهکنگاور۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۳۳الوندپیمان جسریکرمانشاهقصر شیرین۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶۳۴زنده یاد احمد عزیزیمحمد عباسیکرمانشاهکرمانشاه۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۶۳۵ملک حسین خان کلیاییهادی حشمتیکرمانشاهسنقر۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۶۳۶رامانسروه باباخانیکرمانشاهثلاث باباجانی۱۳۹۸/۰۹/۱۸

کهکلویه و بویر احمد

۶۳۷ققنوسخلف بوذریکهکیلویه‌و‌بویراحمدکهگیلویه۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۶۳۸ادبی باشتعشرت عسکریکهکیلویه‌و‌بویراحمدگچساران۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۳۹شعر و ادب ترمهرسول سناییکهکیلویه‌و‌بویراحمدبهمئی۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۶۴۰انجمن شعر و ادب شهرستان لندهسید اکبر سلیمانی زادهکهکیلویه‌و‌بویراحمدلنده۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گلستان

۶۴۱شعر و ادب حافظمحمد حسن زادهگلستانگنبد کاووس۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۶۴۲مختومقلی فراغی کلالهآرتق حسین زادهگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۳ایلیادهاجر پاکدامنگلستانترکمن۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۴آرنامصفردردی طریکگلستانترکمن۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۵حکایت قدمحسن دست رسیگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۶آوای نورمحسن طالبیگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۷شینوحیده پرتویگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۸ادیبشعبانعلی یازرلوگلستانرامیان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۴۹شعر و ادب تورکمنی میراث گنبد کاووسمنصور طبریگلستانگنبد کاووس۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۰انجمن ترانه کردکویپگاه سید اسراریگلستانکردکوی۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۱آوا نمای هیرکانرضا نودهیگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۲جمعیت فرهنگی و هنری چاوش صحراتنقر قلی یلقیگلستانترکمن۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۳ادبی بانوان ادیب گلستانمحبوبه طاری دشتیگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۴انجمن ادبیات داستانی هزار و یک شب رامیانمعصومه میریگلستانرامیان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۵انجمن نویسندگان استان گلستان هورانغلامعلی نسائیگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۶مجمع شعرای اهل بیت(ع)احمد خواجه نژادگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۷انجمن ترانه گرگاننیلوفر حسامگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۸انجمن ادبی وصالغفارعلی عسکریگلستانبندر گز۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۵۹ادبیات داستانی گرگانفرزاد خدنگگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۶۶۰انجمن ادبی طنز گلستانعبدالعظیم ولی الهیگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۶۶۱شاهنامه‌خوانیاسماعیل تقی زادهگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۶۶۲هشت بهشتاحمد افتخاری فرگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۶۶۳شعر و ادب گرگانمهدی جلیلیگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۶۴حافظ مهریوسف مسگریگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۶۵بنیادنیمروز(موسسه فرهنگی هنری سیستانیها)محمد آذری مهرگلستانگرگان۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۶۶گونایعافیه ایرانیگلستانترکمن۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۶۶۷حافظمحمد طاهریگلستانکردکوی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
۶۶۸لیراو گنبد کاووسعصمت رجب زادهگلستانگنبد کاووس۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۶۶۹یدیگن فراغیقمرالدین سیدیگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۶۷۰یعقوب لیث صفار سیستانیمحبوبه قربانیگلستانگنبد کاووس۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۶۷۱داستانی نجدیسارا سرایلوگلستانگنبد کاووس۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۶۷۲بوستان قلم شهرستان آزادشهرزهرا نعیمیگلستانآزادشهر۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۶۷۳شعر و ادب بیدلروح الله رجبیگلستانمینودشت۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۶۷۴انجمن فرهنگی شعر و ادب آیناعبدالغفور سخائیگلستانآق‌قلا۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۶۷۵مختومقلی فراغی مراوه تپههمرا اق ارکاکلیگلستانمراوه‌تپه۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۶۷۶قورقوت آتااتوز فرهمنديانگلستانکلاله۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۶۷۷شعر و ترانه محلی تبریروح اله نظرنژادگلستانکردکوی۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۶۷۸لیراو گرگانقدسی براتیگلستانگرگان۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۶۷۹قلم زرین گلستان سبزعلی حافظیگلستانعلی‌آباد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۸۰نیمروز گنبداصغر اربابگلستانگنبد کاووس۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۸۱استارباد هیرکانمحمدزمان گلدستهگلستانگرگان۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶۸۲انجمن ادبی تنفس صبحزینب سنچولیگلستانکلاله۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۶۸۳دُرجاهورا ابراهیمی رادگلستانگرگان۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۸۴نویسندگان و شاعران ترکمن جیحونامانقليج شادمهرگلستانگنبد کاووس۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶۸۵ناروَند (ویژهٔ کودکان و نوجوانان)متینه شاهینیگلستانگرگان۱۳۹۸/۱۱/۲۱

گیلان

۶۸۶شعر و ترانهمرضیه فرمانیگیلانرشت۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۶۸۷انجمن ادبی خورتابخیرالنساء آتش دامنگیلانسیاهکل۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۸۸موج شکنپونه نیکویگیلانبندر انزلی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۶۸۹باغ بهارمریم پیله ورگیلانرشت۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۶۹۰انجمن داستان خاتم(ص)علي رضا مددي مژدهيگیلانرشت۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۶۹۱انجمن فرهنگ و ادب رشتسارا متقیگیلانرشت۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۶۹۲قلمرقیه آزادنیاگیلانشفت۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۶۹۳انجمن داستان هزار و یک شبمریم ساحلیگیلانبندر انزلی۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۶۹۴شیداوحیده تقی پور شاهشکوهیگیلانبندر انزلی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۶۹۵ابر ابریشمقاسم پهلوانگیلانصومعه‌سرا۱۳۹۸/۰۵/۲۷

لرستان

۶۹۶ترکه‌میراحمد کنجوریلرستاندلفان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۶۹۷انجمن ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسیسید محسن حسینیلرستاندورود۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۹۸انجمن داستان نویسان مهر خرم آبادلیلا غلامی ونووللرستانخرم‌آباد۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۶۹۹میرنوروزمحسن ایمانیلرستانپل‌دختر۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۷۰۰چنین گفت سخنگوی دهقان پیرابوالقاسم دهقانیلرستانالیگودرز۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۷۰۱انجمن فرهنگی-ادبی هیرمانوحید مقدسیلرستانبروجرد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۷۰۲حافظ دورودمحمد جوکارلرستاندورود۱۳۹۹/۱۱/۱۱

مازندران

۷۰۳صباعقیل زروکمازندرانمحمودآباد۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۷۰۴کافه کتاب مهرفهمیمه محمودیمازندرانساری۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۰۵شالیزارمحمد جمالیمازندرانرامسر۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۰۶روشنا مازندرانحمید حمزه‌نژادمازندرانبابل۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۰۷دوستداران شاهنامه مازندرانمجید پوراسماعیلمازندرانبابل۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۰۸ویشارولی اله پاشا زانوسیمازندراننوشهر۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۷۰۹شعر طبری سرایان روجا نورنوروز کاویان‌پورمازندراننور۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۷۱۰نویسندگی خلاقمازیار صفدریمازندرانساری۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۷۱۱نقش سخنرضا اسدپورمازندرانقائم‌شهر۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۷۱۲شباهنگعاطفه درخشان رشكلايىمازندرانآمل۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۷۱۳مهر شاهنامهمحمدعلی میرزایی جدیداسلامیمازندرانبابلسر۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۷۱۴شعر آزاد بارانلیلا مشفق شلمانیمازندرانساری۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۷۱۵جاویدمجتبی دهدارمازندرانساری۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۷۱۶چکامه سرایانسهیلا سقاییمازندرانگلوگاه۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۷۱۷انجمن قلم شمالكيوان ملكيمازندرانساری۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۷۱۸انجمن شعر و ادب سوادکوهمُبین اکبرنژادمازندرانسوادکوه۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۷۱۹سورهبهشته فارغی جیرندهمازندرانتنکابن۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۷۲۰تی‌لممیثم امیری بشلیمازندرانسوادکوه۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۲۱تبری نویسان نواندیش ساریرضا کولاییمازندرانساری۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۷۲۲تبری سرایان استان مازندرانجابر خانلریمازندرانسوادکوه۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۷۲۳نقد هنر معاصر قاصدکرویا بناگرمازندرانآمل۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷۲۴اهل قلم عباس‌آبادلیلا امینهمازندرانعباس آباد۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷۲۵شعر خانه دوست فریدونکنارمحمدرضا براریمازندرانبابلسر۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷۲۶سرومحمد مهدوی‌اشرفمازندرانبهشهر۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۷۲۷وندادحسن خانی ایوریقمازندرانقائم‌شهر۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۷۲۸شبنم رویانصادق راجیمازندراننور۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۷۲۹انجمن شعر ارشاد ساریاحسان خلیلیمازندرانساری۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۷۳۰داستان ماریمسیدمیثم رمضانیمازندرانبابل۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۷۳۱شوارحجت‌الله نائیجمازندراننور۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۷۳۲آویدسیدحمزه کاظمی سنگدهیمازندرانساری۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۷۳۳بینج نوجحسین کاظمیمازندرانمحمودآباد۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۷۳۴شعر و ادب شیرگاهسیده فاطمه تالشیمازندرانسوادکوه شمالی۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۷۳۵دل‌واژهآتنا طبیب‌پورمازندرانبابلسر۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مرکزی

۷۳۶سرچشمهاحمدرضا سلیمیمرکزیمحلات۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۷۳۷هوای تازهطاهر ماستری فراهانیمرکزیتفرش۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۳۸انجمن ادبی شعر کوثرپاییز رحیمیمرکزیدلیجان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۳۹داستان هزاردستانپریسا جلالیمرکزیدلیجان۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۴۰انجمن ادبی شعر و داستان سلمان ساوجیمجید تالمرکزیساوه۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۴۱چیستاشعرفردین محمدیمرکزیساوه۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۷۴۲کرشمهمریم رضاییمرکزیمحلات۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۷۴۳وصالمحمد جعفریمرکزیخمین۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۴۴میعادمسعود بمانیمرکزیشازند۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۷۴۵داستان الفمحمد بیگلرتبارمرکزیساوه۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۷۴۶پویهمریم مشیری تفرشیمرکزیتفرش۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۷۴۷ویکتور هوگوامید خسرویمرکزیخمین۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۷۴۸ادبی سیندختآمنه عسگریمرکزیساوه۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷۴۹انجمن داستان سرافرنوش پژوهندهمرکزیتفرش۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷۵۰ادبی بامداد اراکسایه رحمن پورمرکزیاراک۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۷۵۱حافظ‌دوستان مرکزیمریم صابری‌نسبمرکزیاراک۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۵۲فخرالدین عراقیغلام‌رضا كمیجانی بزچلوئیمرکزیکمیجان۱۴۰۰/۰۲/۲۵

هرمزگان

۷۵۳داستان مکرانمحمد پیشانهرمزگانمیناب۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۷۵۴قلمسميه عسكريهرمزگانبشاگرد۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۷۵۵داستان رودانکبری معروفیهرمزگانرودان۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۷۵۶تاگ سبزمنوچهر ضیایی دهبارزهرمزگانرودان۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷۵۷چشمه‌سار رودخانهاصغر ملایی محمدآبادیهرمزگانرودان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۵۸پسین آبنماجلیل احمدی‌نیاهرمزگانرودان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۵۹مُرواکعبدالجلیل کرامتی معزآبادهرمزگانرودان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۶۰لمبوصفدر صالحیهرمزگانرودان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۶۱عطر لیموفراز امیریهرمزگانرودان۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۶۲گل یاسمیلاد ضمیریهرمزگانرودان۱۴۰۰/۰۲/۲۵

همدان

۷۶۳شهیدآوینیمسعود روحی‌حیدرهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۷۶۴ترانه سرایان الوند همدانبنفشه خرمهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۷۶۵شاهنامه‌خوانی همدان (سیمرغ سخندان)محمدباقر قوام‌پورهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۶۶انجمن ادبی مهرآجینمحمود قاسمی آزمونهمداناسدآباد۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۶۷آزانتا (ازندریان)حمیدرضا میرزایی ازندریانیهمدانملایر۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۶۸سرای سخنعلی علیپورهمداننهاوند۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۶۹امیدمحمد سیفهمداننهاوند۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۰کانون ترانه‌سُرایانمهدی بختیاریهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۱سعدی پژوهی همدانمحمد صالح صفریهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۲بوعلیحسن خلیلی شورینیهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۳ادبی چشمه فرشتهمصطفی نظریهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۴نسیم الوند همدانفتح اله اوجیهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۵سحر حلالاحسان سیاوشیهمداننهاوند۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۶انجمن حافظ خوانیمحمد صفائیهمدانبهار۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۷انجمن ادبی آیت الله بهاریمهدی رهنماهمدانبهار۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۸سپیده کاشانیمعصومه معینیهمدانتویسرکان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۷۹انجمن تخصصی شعر صریرفریدون محمودیهمدانملایر۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۸۰رضی الدین آرتیمانیحسن مالمیرهمدانتویسرکان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۷۸۱میعاد قلممحمد ساکیهمداننهاوند۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۷۸۲شعر طنز لبخنداسدا.. حیدریهمداننهاوند۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۷۸۳انجمن ادبێ کمشانەپویا نامداری همتهمداناسدآباد۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۷۸۴حافظ خوانیمحمد کلافچیهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۷۸۵کوثرمحمد پیله ورهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۷۸۶سرای اهل قلم اندیشهسید عباس یادگاریهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۷۸۷انجمن ادبی هنری ونداد همدانرامین زارعیهمدانهمدان۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۸۸مشاعره بهارمهدی طراوتی تواناهمدانبهار۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۸۹بحریزهره مهاجرانیهمدانکبودرآهنگ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۹۰داستان نویسی گنبد کبودامیر نوبرانیهمدانبهار۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۹۱نویسندگان جوانفرانک بختیاری فردهمدانملایر۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۷۹۲ترانه ی همدانسعید ارشیهمدانهمدان۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۷۹۳اهل قلم تویسرکانابراهیم طاهرزادههمدانتویسرکان۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۷۹۴ادبی پرنیان همدانامیر نادر بیگیهمدانهمدان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۷۹۵ادبی افق اسدابادپروانه شفیعی نیاهمداناسدآباد۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۷۹۶فانیبهمرام بهرامی رشیدهمدانرزن۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۷۹۷باباطاهرمسعود فامیلی مسرورهمدانهمدان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۷۹۸انجمن ادبی شهید مفتح شهرستان رزنلادن شمسهمدانرزن۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۷۹۹بامدادحجت انصاری شفیعهمدانرزن۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۸۰۰آمادایرضا نیکویی پورهمدانهمدان۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۸۰۱چکامهمصطفی الوندی سطوتهمداناسدآباد۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۸۰۲استاد شهریاراحمد صلاحیهمدانرزن۱۳۹۹/۱۱/۱۱

یزد

۸۰۳شعر و ادب ابرکوهفریبا قیومی‌زاده ابرقویییزدابرکوه۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۸۰۴اوج هنرعالیه مهرابییزدیزد۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۸۰۵شعروادب شهرستان اردکانعلیرضا سامعییزداردکان۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۸۰۶حافظ‌خوانی بانوان مجومردطاهره کرمی مجومردیزداشکذر۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۸۰۷فرهنگ و هنرسید خلف حوتی نژادیزدیزد۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۸۰۸اهل قلم مهریزسعید دریایییزدمهریز۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۸۰۹چکاوکصغری زارع میرک آبادیزدمهریز۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۰بوستان معرفتحمید کیهانییزدابرکوه۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۱شعر و ادب شهرستان میبدعلی عابدینییزدمیبد۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۲نیستانحسین ارجمندیزدبافق۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۳داستان نویسی آفتابمحمد علی مورکیان علی آبادیزدتفت۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۴هنر وادبیات مهریزسیده خدیجه طباطبایییزدمهریز۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۵شاهنامه‌خوانی مجومردناصر صالحی مجومردیزداشکذر۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۸۱۶شعر و ادب فارسی شهرستان اشکذرمحمد احسانییزداشکذر۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۸۱۷ادبی ذهن کارسازسید عباس میری اشکذرییزداشکذر۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۸۱۸پژواکمحسن شریعتی بافقییزدبافق۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۸۱۹موسسه فرهنگی هنری تک منظوره ی یادداشت نومحمد صادقی رنجبریزدیزد۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۸۲۰آیینهمهدی صالحی زادهیزدتفت۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۸۲۱ادبی ساباطفاطمه مسعودی همت آبادییزداشکذر۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۸۲۲انجمن تخصصی قصه گویان سروشآمنه اولیاءیزدیزد۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۸۲۳حافظ‌آرامهدی آرایی جوزمییزدیزد۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۸۲۴استاد لاری‌پور هراتعبدالله دهستانی هراتیزدخاتم۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۸۲۵اهل قلم میبدکمال بیکی ده آبادییزدمیبد۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۸۲۶جیحون یزدعلی رضا احرامیان پوریزدیزد۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۸۲۷ادبی فرهنگی فرهیختگان ابرکوهقاسم برزگر ابرقوئییزدابرکوه۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۸۲۸شعر و ادب شهرستان بهابادمحمد حسن لقمانی بهابادییزدبهاباد۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۸۲۹طوفان شمسمنوچهر شمس اسفندآبادیزدابرکوه۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۸۳۰زیرگنبد کبودابوالفضل انصاری بافقییزدبافق۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۸۳۱شعر و موسیقی نوای دلحسن قنبری ابرقوئییزدابرکوه۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۸۳۲انجمن نویسندگان میبدیسیدمجتبی موسوییزدمیبد۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۸۳۳سفیران صلحسید شهاب الدین هدایتییزدابرکوه۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۸۳۴مدادستانجواد حاجی‌اکبرییزداردکان۱۳۹۹/۱۱/۱۱

فهرست مطالب