فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

انتظار فرج

مرتضی فصیحی

ما منتظران کوی آن دلداریم
گرامرکند براهش سربسپاریم
آنقدر زمان کشیم انتظارش چونکه
از بهرظهورش به جهان مشتاقیم

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران