فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

الماس و دندان

شب در پس لبان درشت و سیاه خویش دندان فشرده بود بر الماس اختران الماس هر ستاره به یک ضربه می شکست وز هر کدام ، بانگ شکستن بلند بود در شب ، هزار زنجره ف…

شب در پس لبان درشت و سیاه خویش
دندان فشرده بود بر الماس اختران
الماس هر ستاره به یک ضربه می شکست
وز هر کدام ، بانگ شکستن بلند بود
در شب ، هزار زنجره فریاد می کشید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج