فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردستنه ابرست و نه خورشید، نه بادست و نه گردستبــیـار ای بــت کــشــمـیـر، شــراب کــهـن پــیـربــده پـر و تـهـی گـیـر ک…

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردستنه ابرست و نه خورشید، نه بادست و نه گردست
بــیـار ای بــت کــشــمـیـر، شــراب کــهـن پــیـربــده پـر و تـهـی گـیـر کـه مـان نـنـگ و نـبــردسـت
از آن بــاده کــه زردســت و نـزارســت ولــیـکــننـه از عـشـق نـزارسـت و نـه از مـحــنـت زردسـت
بـه جـان اندر قوتـست و بـه مغز اندر مشکستبـه چـشـم انـدرنـورسـت و بـه روی انـدر، وردسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج