فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

الاغ چیست؟

از جغد بی نصیب چه پرسی که باغ چیست با عندلیب نغمه برآورکلاغ چیست بزمجه ای که خاک خورد در مغاک ها کی ره برد که باغ چگونه است و زاغ چیست افسرده پیکری که…

از جغد بی نصیب چه پرسی که باغ چیست
با عندلیب نغمه برآورکلاغ چیست
بزمجه ای که خاک خورد در مغاک ها
کی ره برد که باغ چگونه است و زاغ چیست
افسرده پیکری که عصب نیست در تنش
آگه نشد که سرد کدام است و داغ چیست
در جمع ابلهان چه کنی داستان عقل
لب را ببند کور چه داند چراغ چیست
بسیار آدمی که به ظلمتسرای جهل
در چشم من طویله نماید الاغ چیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج