فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

اعظم مهربان

تصویر تست
تصویر تست

اعظم مهربان

 

وصلت ميسر نمي شود مه جبين من
من نيز ز هجرت فغان كنم نازنين من
من نيز وصل تو خواهم به هر بها
جانم فداي تو هر لحظه هر كجا
جان مي دهم براي تو هر لحظه با اميد
شايد بنمايانيم مژده و نويد
در راه وصل تو جانم به لب رسيد
وصل تو اتش هجران به جان كشيد
وصلت بخواهم و هجران تو مي كني
هجران براي  تو وصل است چنين كني
هر لحظه با غم عشقت كشانيم
من وصل تو خواهم تو هجران كشانيم 
ماهم ببين وصل تو با من چه مي كند
نازت به خواهش وصلم تا كي اين كند