فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

اصرار

خسته شکسته و دلبسته من هستم من هستم من هستماز این فریاد تا آن فریاد سکوتی نشسته است.لب بسته در دره های سکوت سرگردانم.من میدانم من میدانم من میدانمجنبش…

خسته
شکسته و
دلبسته
من هستم
من هستم
من هستم

از این فریاد
تا آن فریاد
سکوتی نشسته است.

لب بسته
در دره های سکوت
سرگردانم.

من میدانم
من میدانم
من میدانم

جنبش شاخه ئی از جنگلی خبر می دهد
و رقص لرزان شمعی ناتوان
از سنگینی پا بر جای هزاران جار خاموش.

در خاموشی نشسته ام
خسته ام
درهم شکسته ام
من دلبسته ام.

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج