فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

شعر نیمایی

شعر نیمایی چیست؟

. سبکی از شعر مدرن فارسی است که نخستین بار توسط نیما یوشیج، شاعر بزرگ معاصر سروده شد.. نیما با انتشار «افسانه» شعر نو را مطرح کرده است .  و در حوزه فرم و محتوا تحول عظیمی را به وجود آورد و از سبک کلاسیک و سنتی فاصله گرفت.

هر چند که نیما اشعار کلاسیک می‌گفت که می‌توان آن‌ها را با اشعار شعرای سنت‌گرا ایران از جمله مولوی، حافظ و سعدی مقایسه کرد. او کسی است که در سرودن چنین اشعاری از شاعران قدیم پیروی نموده است.

با این حال سبک نوین نیما که در اشعار آزاد و نیمه آزاد او نمود پیدا می‌کند، شاهد خروج از هنجارهای زبانی است.

شعر نیما با اینکه وزن عروضی را حفظ می‌کند، محدود به تکرار یکسان، هم‌اندازه هجاها و ارکان نیست. به عبارتی برخلاف شعر کلاسیک که هجا و ارکان در هر مصرع هم‌اندازه بودند، در شعر نیمایی با توجه به معنا کوتاه و بلند شده و تغییر می‌کنند..

یکی دیگر از ویژگی‌های شعر نیمایی این است که مقید به تکرار قافیه هم نیست و هر کجا نیاز به قافیه باشد از آن استفاده می‌شود. در ادامه نیز ویژگی‌های شعر نیمایی را بیشتر می‌شناسید.