فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارت به کلام

وآخــریـن وصــف کـان کـلـام بــودنه بـه حـلـق و زبـان و کـام بـودبـر کـلامش سـکـوت سـابـق نیتـهمت خـامشـیش لـاحـق نیحق تعالی چو بی عبارت و حرفبا عدم گ…

وآخــریـن وصــف کـان کـلـام بــودنه بـه حـلـق و زبـان و کـام بـود
بـر کـلامش سـکـوت سـابـق نیتـهمت خـامشـیش لـاحـق نی
حق تعالی چو بی عبارت و حرفبا عدم گفته نکته های شگرف
عــدم آمــد ز ذوق آن ســخــنــانبــه فـضـای وجـود رقـص کـنـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج