فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارت به وجود ملائکه

زانـچـه از عـلـم آمـده بـه عـیـانصـــنــف اول صـــف مـــلـــائکـــه دانبــنـدگـانـنـد جــمـلـه فـرمـانـبــرنـاکـشـیده بـه کـفـر و عـصـیـان سـرمـتـصـف …

زانـچـه از عـلـم آمـده بـه عـیـانصـــنــف اول صـــف مـــلـــائکـــه دان
بــنـدگـانـنـد جــمـلـه فـرمـانـبــرنـاکـشـیده بـه کـفـر و عـصـیـان سـر
مـتـصـف نی بـه مـادگـی و نریوز زنــاشــوهــری هـمــیـشــه بــری
همـه از وصـمـت عـنـاد مـصـونمــســتــقــر در مـقــام لــایـعــصــون
بـعـضـی انـدر شـهود حـق دایمدر جــــمـــال و کـــمـــال او هـــایـــم
بـی خـبـر زانکه در نشیمن بـودعـالـمـی هـســت و آدمـی مـوجــود
دیـده بــر غـیـر حــق نـیـنـدازنـدبـــا خــود و غــیــر خــود نــپــردازنــد
قــســم دیـگـر مـدبــر اشــبــاحمـــتـــصـــرف در آن صـــبــــاح و رواح
کـرده هر یک بـه موجـب تـقـدیردر هــیــاکــل تـــصـــرف و تـــدبـــیــر
گردش آسـمان از ایشان اسـتجنبش جسم و جان از ایشان است
نــفــتــد قــطــره ای نــم بــارانز ابـر بـر شـهر و دشـت و کهسـاران
کـه نـه بــا آن فـرشـتــه ای آیـدکـش بــر آنـجــا بــرد کـه مـی بــایـد
نـدمــد بــرگ تــازه ای از شــاخدر چــمـن هـا و بــیـشـه هـای فـراخ
که نه جمعی فرشته را به مثلبـــاشـــد انــدر وجـــود آن مـــدخـــل
از مـلـایـک چــهـار مـشــهـورنـدکـه بــه اسـمـاء خــویـش مـذکـورنـد
وحـی تـنزیل کار جـبـریل اسـتنـفــخ در صــور از ســرافــیـل اســت
کـافــل رزقــهـاســت مـیـکـائیـلقــابـــض روحـــهــاســـت عــزرائیــل
چــار دیـگــر مــوکــل بــشــرنــدکــه نـویـســنـدگـان خــیـر و شــرنـد
دو به روزند بـا وی و دو به شامبــر یـمــیـن و یــســار کــرده مــقــام
کـاتـب الـخـیـر آن یکـی ز یمـینشــر و عــصــیـان رقــم زنـد دومــیـن
می تـوانند پـیش چـشـم بـشـرکــه نـمــایـنــد خــویـش را بــه صــور
خـاصه در چـشم هادیان سـبـلاز اولــواالــعــزم و انــبـــیــا و رســـل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج