فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارت به علم

هست بعد از حیات علم و شعورعلمی از سبق جهل و فکرت دورمـتــعــلـق بــه جــمـلـه کــلـیـاتمـــتـــجـــاوز ازان بـــه جـــزئیــاتذره ای نیسـت در مکـین و م…

هست بعد از حیات علم و شعورعلمی از سبق جهل و فکرت دور
مـتــعــلـق بــه جــمـلـه کــلـیـاتمـــتـــجـــاوز ازان بـــه جـــزئیــات
ذره ای نیسـت در مکـین و مکـانکـه نه عـلمش بـود محـیط بـه آن
عـــدد ریـــگ در بـــیـــابـــان هـــاعـدد بــرگ هـا بــه بــسـتـان هـا
هــمــه نــزدیــک او بــود ظــاهــرهـمــه در عــلــم او بــود حــاضــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج