فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارت به حیات

از صــفــاتـــش یــکــی حـــیــات آمــدکـــه امـــام هــمــه صـــفـــات آمــدنه حیاتش به روح و نفس و تن استبلکه او زنده هم به خویشتن استاو بــه خــود …

از صــفــاتـــش یــکــی حـــیــات آمــدکـــه امـــام هــمــه صـــفـــات آمــد
نه حیاتش به روح و نفس و تن استبلکه او زنده هم به خویشتن است
او بــه خــود زنــده ایـســت پــایـنــدهزنــــدگـــــان دگــــر بـــــه او زنــــده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج