فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارت به ارادت

وز پـی آن بـود ارادت و خواستخواستی لایزال بی کم و کاستفـعـل هـایی کـه از همـه اشـیانـو بــه نـو در جـهـان شـود پــیـداگـر ارادی بـود چـو فـعـل بــشـرو…

وز پـی آن بـود ارادت و خواستخواستی لایزال بی کم و کاست
فـعـل هـایی کـه از همـه اشـیانـو بــه نـو در جـهـان شـود پــیـدا
گـر ارادی بـود چـو فـعـل بــشـرور طبـیعی بـود چـو سیل و حجـر
منبعث جمله از مشیت اوستمبـتـنی بـر کمال حـکومت اوست
نــخــلــد بــی ارادتــش خــارینـگـسـلـد بــی مـشـیـتـش تـاری
فی المثـل گر جـهانیان خواهندکـه سـر مـویی از جـهـان کـاهنـد
گــر نـبــاشــد چــنــان ارادت اونـتــوان کــاســتــن ســر یـک مـو
ور هــمــه در مــقــام آن آیــنــدکــه بــر آن ذره ای بــیــفــزایــنــد
نـــدهـــد بـــی ارادت او ســـودنــــتـــــوانــــنــــد ذره ای افــــزود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج