فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارة الی صفاته سبحانه

بـه صـفـات کـمال موصـوف اسـتبـه نـعـوت جـلـال مـعـروف اسـتبـاشـد اسـمـای او چـنان بـسـیارکـه بـود بـرتـر از قـیاس و شـمـاردر خبر گر چه هست صد کم یکهست…

بـه صـفـات کـمال موصـوف اسـتبـه نـعـوت جـلـال مـعـروف اسـت
بـاشـد اسـمـای او چـنان بـسـیارکـه بـود بـرتـر از قـیاس و شـمـار
در خبر گر چه هست صد کم یکهست نسبت به آن جناب اندک
ور چـه بـاشـد هزار و یک مشهورنیسـت اندر هزار و یک مـحـصـور
همه پـاک از شـر و بـری از شینهمه بـا ذات او نه غیر و نه عـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج