فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارة الی الایمان بالانبیاء علیهم السلام

انــبــیــا بــرگــزیـدگــان حــق انــدبـرده از کـل ما خـلق سـبـق اندبـــر ســوای خـــود از بـــنــی آدمفــضــل دارنـد بــر مـلـائکــه هـمنفس شیطان به…

انــبــیــا بــرگــزیـدگــان حــق انــدبـرده از کـل ما خـلق سـبـق اند
بـــر ســوای خـــود از بـــنــی آدمفــضــل دارنـد بــر مـلـائکــه هـم
نفس شیطان به قصد جرم و گناهنــتــوانــد زنــد بـــر ایــشــان راه
ور بـــه فـــرض مـــحـــال یــا نــادراز یــکــی زلــتـــی شــود صــادر
پـیـش اربـاب شـرع و دین آن هـممشتمل بر مصالح است و حکم
آدم آن دم کـــه خـــورد گــنــدم راتـخـم می کاشت نسل مردم را
دانه ای را کـه خـورد ازان شـجـرهشـد وجـود مـن و تــواش ثــمـره

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج