فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارة الی افعاله سبحانه

حـادثـات جـهان چـه شـر و چـه خـیرهـمــه تــقــدیـر او بــود لــاغــیـرفـعـل مـا خــواه زشـت و خــواه نـکـویـک بــه یـک هـسـت آفـریـده اونیک و بـد گر چ…

حـادثـات جـهان چـه شـر و چـه خـیرهـمــه تــقــدیـر او بــود لــاغــیـر
فـعـل مـا خــواه زشـت و خــواه نـکـویـک بــه یـک هـسـت آفـریـده او
نیک و بـد گر چـه مقتـضای قضاستاین خلاف رضا و آن بـه رضاست
هر چـه خـواهد کـنـد ز مـنـع و عـطـانیست کس را مجال چون و چرا
عدل و فضل است سوی او منسوبظـلم بـاشـد ز فـعـل او مسـلوب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج