فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

اشارة الی افضلیة نبینا صلی الله علیه و سلم

هـسـت بـر مـقـتـضـای فـضـل ازلبـعـضـی از بـعـضـی افـضـل و اکـملوز همه افـضـل احـمد عـربـیسـتکه ز حق سوی ما رسول و نبیستآن فــضــایــل کــه انــبــیــا…

هـسـت بـر مـقـتـضـای فـضـل ازلبـعـضـی از بـعـضـی افـضـل و اکـمل
وز همه افـضـل احـمد عـربـیسـتکه ز حق سوی ما رسول و نبیست
آن فــضــایــل کــه انــبــیــا را بــودوان شــمـایـل کــه اصــفــیـا را بــود
گـر شـود جـملـه مـجـتـمع بـا همهـمـه بــاشــد ز فـضــل احــمـد کـم
هـر نـبــی را کـه حـجــتــی دادنـدجـــانــب امـــتـــی فـــرســـتـــادنــد
نیست مبعوث پیش شرع شناسغـیر احـمـد کـسـی بـه کـافـه نـاس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج