اسطوره ی صبر و استقامت زینب
مفهوم تقدس و کرامت زینب
با یاری عدل تا معاد احیا کرد
توحید و نبوت و امامت زینب.