فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

استفسار کردن اهل قبیله مجنون از حال وی و اطلاع یافتن بر محبت وی با لیلی

بــــیـــاع مـــتـــاع هـــوشـــیـــاریرقـــاص ســـمـــاع بـــی قـــراریویــرانــه نـــشـــیــن کـــوه انـــدوهدیـــوانـــه ســــوار قـــلـــه کـــوهگ…

بــــیـــاع مـــتـــاع هـــوشـــیـــاریرقـــاص ســـمـــاع بـــی قـــراری
ویــرانــه نـــشـــیــن کـــوه انـــدوهدیـــوانـــه ســــوار قـــلـــه کـــوه
گــنــجــور خــزانـه هـای افــلــاسرنـجــور فـسـانـه هـای وسـواس
آســـوده ســـایـــه مـــغـــیـــلـــانســـرگــشــتـــه وادی ذلــیــلــان
دمـــســـاز مـــغـــنـــیــان فـــریــادهـــــمـــــراز مــــــجــــــردان آزاد
هـــمـــگـــردن آهـــوان صــــحــــراهـمـشــیـون بــلــبــلــان شــیـدا
تـــاراج رســـیــده شــه عــشـــقنــعـــلــیــن دریــده ره عـــشـــق
سـنگ افکن شـیشـه خـانه عـقلبـــر هــم زن دام و دانــه عــقــل
بـــا گــور و گــوزن هــمــطــویــلــهبــا دیـو و پــری ز یــک قــبــیـلــه
یـعــنـی مـجــنـون اســیـر لــیـلـیشـــوریــده دار و گــیــر لــیــلــی
چـون از خـود و قـوم خـود بـگـردیـدوز قـــاعـــده خـــرد بــــگـــردیـــد
بــر بــســتــر شــب نــیــارمــیـدیچـون روز شـدی کـسـش ندیدی
ســر رشــتــه عــهـد پــاره کــردیوز هـمــعــهــدان کــنــاره کــردی
هـــر یـــاری را کـــه دیـــدی از دوراز یـــــاری او رمـــــیـــــدی از دور
هـر خـویشـی را کـه آمـدی پـیشدور افـکندی ز خـویشـی خـویش
چـون قـوم وی این صـفـت بـدیدنـددر طـعـنـه وی زبــان کـشــیـدنـد
کـو را ز مـیـان مـا چـه حـال اسـتکز قوم خودش چنین ملال است
تیغی نه به مرحمت کشیده ستوز مـا صـلـه رحــم بــریـده ســت
چـون هالـه بـه گـرد او نشـسـتـندپــیـرامـن مـاه حـلـقـه بــسـتــنـد
دیـدنـد دلـیـل و نـبــض جـسـتــنـدوز خـامشـیش زبـان بـشـسـتـند
نــــگــــشــــاد گــــره ز پــــرده رازوز پــــــرده بــــــرون نــــــداد آواز
یـــاری بـــودش در آن قـــبـــیــلـــهقـایـم بــه مـســاعــی جــمـیـلـه
شــیـریـن کــاری ســخــن گــزاریدر پــــــرده عـــــشـــــق رازداری
گـفـتـنـد بـدو کـه قـیس هـر چـنـدکرده سـت چـو نی ره نفس بـند
در وی دردم دم وفــــــــــایـــــــــیبــاشـد کـه بــرون دهـد صـدایـی
افـــتـــاد پـــی تـــفـــحـــص حـــالروزی دو سـه قـیـس را ز دنـبــال
وآخـــر گــفــتـــش کــه ای بـــرادردارم ز غــــمـــت دلــــی پــــر آذر
داغ غــم تــو بــســوخــت جــانــمزد شـعـلـه ز مـغـز اسـتــخــوانـم
پــیـونـد وفــا بــریـدنـت چــیـســتوز صحـبـت من رمیدنت چـیسـت
زین پـیـش بـه هـم حـریـف بـودیـمچــون لــام و الـف الـیـف بــودیـم
انـصــاف بــده کـه آن کــجــا رفــتآن قاعـده چـون شـد و چـرا رفت
بـنـشـین نـفـسـی کـه راز گـوییـماحــوال گــذشــتــه بــاز جــویـیـم
یــار ار نــه بــه راز لــب گــشــایــدبــــوی یــــاری ز وی نــــیــــایـــد
در خـــلــوت دوســتـــان دمــســازمــعــمــاری دوســتــان کــنـد راز
مـجــنـون چـو شـنـیـد ایـن تــرانـهزد نـــالـــه و آه عـــاشــــقـــانـــه
گــفــت ای دیـریـنـه هـمــدم مــنوانـــدر هـــر راز مــــحــــرم مـــن
کــاریـم بــه ســر فــتــاده دشــواردر ورطــــه مــــردنـــم ازان کــــار
کــاری نــه کــه بــار رنــج و انــدوهصــد بــار فــزون گـران تــر از کـوه
ایـن بــار اگـر نـیـفــتــد از پــشــتدانم بـه یقین که خواهدم کشت
پــرسـیـد کـه آن کـدام بــار اسـتوان بــر دلـت از کـدام یـار اســت
گــفــتــا غــم لـیـلـی و بــیـفــتــاداز گـــفـــتـــن نـــام آن پــــریـــزاد
هم چـشـم ز کار رفت و هم گوشهم لب ز حـدیث گشتـه خاموش
دسـت از دو جـهان فـشـاند تـا دیرنـی مـرده نـه زنـده مـانـد تــادیـر
آن یــــار چـــــو دیــــد حـــــال او رادر عــشـــق و وفــا کــمــال او را
دانسـت که کـار و بـار او چـیسـتمعـشـوقـه کـدام و یار او کیسـت
ز آشـفـتـگـیش بـسـی بـیاشـفـتوان راز نـهـان بــه دیـگـران گـفـت
مـقـصــود وی آنـکـه آن غـم و رنـجگــــردد ز دواگــــران دواســــنـــج

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج