فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه:م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، – ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور:از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر:[ت‍ه‍ران‌]: ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری:[۲۰۸] ص‌
‏فروست:(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر زم‍ان‌۱۸)
‏شابک:‎964-6380-03-4‬ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6380-03-4‬ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت:ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌.
‏يادداشت:ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور.
‏عنوان روی جلد:از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌.
‏عنوان دیگر:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور.
‏عنوان دیگر:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور
‏عنوان دیگر:از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌
‏موضوع:ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره:PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴‮ال‍ف‌‬۴۵ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی:۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۷۸۶‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌۷۷-۲۸۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [yt_box style=”default” box_color=”#d5ecfe” radius=”0″ yt_title=”اطلاعات بیشتر درباره حسین منزوی” title_color=”#615c5c” ] [/yt_box]