فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

از هفته های رد شده يك جمعه قرض كن ( زهره جعفرزاده)

 زهره جعفرزاده

از هفته های رد شده يك جمعه قرض كن

 

از هفته های رد شده يك جمعه قرض كن

اين انتظار را ته خطی كه … ” فرض كن!”

از ابرهای روی سرم ترس دارم و

بايد دوباره اشك شوم تا ببارم و …

هی جمعه ها سه شنبه تر و هی سه شنبه ها …

اصلا بگو چگونه ؟! بگو كی سه شنبه ها –

– نزديك تر به ساعت موعود می شود؟

كی لحظه های دير شده زود می شود؟!

پرواز يك پرنده بی پر قشنگ نيست

لطفا بيا ! نگو كه دل واژه تنگ نيست

هر روز نقش تازه تری می كشم تو را

اما قشنگی تو به نقاش و رنگ نيست !

ميدان باز تر شده يی خواستی ؟! بيا !

هر چند وقت آمدنت وقت جنگ نيست

يك ماه كاملی وسط آسمان عشق

آقا ! “خيال خام من اما ،‌پلنگ نيست! “

دنيا شروع خسته ی يك اتفاق بود

دنيا بدون آمدنت … نه ! قشنگ نيست.