فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

از نفرتی لبریز

ما نوشتیم و گریستیم ما خنده کنان به رقص بر خاستیم ما نعره زنان از سر جان گذشتیم …کسی را پروای ما نبود. در دور دست مردی را به دار آویختند : کسی به تم…

ما نوشتیم و گریستیم
ما خنده کنان به رقص بر خاستیم
ما نعره زنان از سر جان گذشتیم …

کسی را پروای ما نبود.
در دور دست مردی را به دار آویختند :
کسی به تماشا سر برنداشت

ما نشستیم و گریستیم
ما با فریادی
از قالب خود بر آمدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج