فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

از مشک سوده دام بر آتش نهاده ئی

از مشـک سـوده دام بـر آتـش نهاده ئییا جـعد مشـک فام بـر آتـش نهاده ئیزلفت بـر آب شسـت فکندست یا ز زلفبـر طـرف دانـه دام بـر آتـش نـهاده ئیبــازم بــطـ…

از مشـک سـوده دام بـر آتـش نهاده ئییا جـعد مشـک فام بـر آتـش نهاده ئی
زلفت بـر آب شسـت فکندست یا ز زلفبـر طـرف دانـه دام بـر آتـش نـهاده ئی
بــازم بــطـره از چــه دلـاویـز مـی کـنـیچـون فـلـفـلم مدام بـر آتـش نهاده ئی
زان لـعـل آبـدار کـه همـرنـگ آتـشـسـتنعـلـم عـلی الـدوام بـر آتـش نهاده ای
هم فلفلت بـر آتش و هم نعل تـافتستبـر نـام مـن کـدام بـر آتـش نـهـاده ئی
دلهای شیخ و شاب بخون در فکنده ئیجانهای خاص و عام بر آتش نهاده ئی
از زلف مشکبـوی تـو مجـلس معطرستگوئی که عود خـام بـر آتـش نهاده ئی
آبــی بــر آتــشـم زن از آن آتــش مـذابکـاب و گـلـم تـمـام بـر آتـش نهاده ئی
چـون آبـگون قدح ز می آتـش نقاب شـدپـنداشتـم که جـام بـر آتـش نهاده ئی
خـواجــو بــرو بآب خــرابــات غـسـل کـنگر رخـت ننگ و نام بـر آتـش نهاده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج