از قافله ی عشق سحر جا ماندیم
چون کور دلان بی کس و تنها ماندیم 
هفتادو دو رود از بر ما رفت ولی 
ما تشنه لبان پشت به دریا ماندیم