فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی

 از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی

سرشناسه:م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ – ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور:از ش‍وک‍ران‌ و ش‍ک‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌؛ مصحح و نمونه‌خوان مهدی خطیبی.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.‭‮‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۶۹ ص.‏‬
‏فروست:ش‍ع‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌.
‏شابک:‏‫۱۸۰۰۰ ریال‏‬‏‏‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‭‭‭‎964-6287-05-0‬‭‮‬‮‭‮‏‏‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏يادداشت:چاپ سوم.
‏موضوع:شعر فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۲۲۳‭‬‭/ن۴۴‏‫‭‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۵‭‮‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:

‭م‌۷۳-۲۲۵۰

 

سرشناسه:م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ – ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور:از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی.
‏مشخصات نشر:تهران: آفرینش‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۶۹ ص.‬
‏فروست:انتشارات آفرینش‏‫؛ ۵۰۵‏‫. ادبیات.
‏شابک:‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‬ ‭978-964-6287-05-1
‏يادداشت:چاپ قبلی: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.(تغییر فروست).
‏يادداشت:چاپ چهارم.
‏موضوع:شعر فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۲۲۳‭‬ ‭/ن۴۴‏‫‭‮الف‬۴ ۱۳۸۷‬‬‬
‏رده بندی دیویی:‏‫۸‮فا‬۱/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی:‎۱‎۶‎۶‎۵‎۱‎۸‎۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [yt_box style=”default” box_color=”#d5ecfe” radius=”0″ yt_title=”اطلاعات بیشتر درباره حسین منزوی” title_color=”#615c5c” ] [/yt_box]