از شرم تو خیمه ی دلم می سوزد 
اندیشه و فکر باطلم می سوزد
از شرم عطشناکی آن مرد بزرگ
دریا دریا ساحلم می سوزد