فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

از دور بدیدم آن پری را

از دور بــــدیـــدم آن پـــری راآن رشــک بـــتـــان آزری رادر مـغــرب زلــف عــرض دادهصد قافله ماه و مشتری رابـر گوشـه عـارض چـو کـافـوربـرهم زده زلـف…

از دور بــــدیـــدم آن پـــری راآن رشــک بـــتـــان آزری را
در مـغــرب زلــف عــرض دادهصد قافله ماه و مشتری را
بـر گوشـه عـارض چـو کـافـوربـرهم زده زلـف عـنـبـری را
جزعش به کرشمه درنوشتهصـد تـخـتـه تـازه کافـری را
لعـلـش بـه سـتـیزه در نمودهصـد مـعـجـزه پـیـمـبــری را
تــیــر مــژه بــر کــمــان ابــروبــرکـرده عـتـاب و داوری را
بـر دامن هجر و وصل بـستـهبـدبـختـی و نیک اختـری را
تـرسان ترسان بـه طنز گفتمآن مایه حـسن و دلبـری را
کـز بــهـر خــدای را کــرایـی؟گفـتـا بـه خـدا کـه انوری را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج