فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

از در من دوش کان نگار در آمد

از در مــن دوش کـــان نــگـــار در آمـــدشـاخ تـمـنـای مـن بـه بــار در آمـدبــرگ حـیـاتــم نـمـانـده بــود کـه نـاگـهبــاغ خــزان دیـده را بــهـار در…

از در مــن دوش کـــان نــگـــار در آمـــدشـاخ تـمـنـای مـن بـه بــار در آمـد
بــرگ حـیـاتــم نـمـانـده بــود کـه نـاگـهبــاغ خــزان دیـده را بــهـار در آمــد
آنچه خرابی گذشت، وه به دهی گویمست و خوی آلوده و سوار در آمد
کـلـبـه تـاریـک یـافـت روشـنـی، ای دلکـــز در مــن آفـــتـــاب وار در آمـــد
دیـده کــه بــیـمــار بــود در تــه پــایـشپــیـشـگـه پــای او بــه کـار در آمـد
بـــر ســر عــقــلــم جــرعــه جــامــشسـیـل بــه بــنـیـاد اخـتـیـار در آمـد
مردن خـسـرو فسوس نیسـت درین رهکــار زوی ســیـنـه در کـنـار در آمـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج