فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی

از خـــدا جـــویــیــم تـــوفــیــق ادببـی ادب محـروم گشـت از لطف رببـی ادب تـنها نه خـود را داشت بـدبـــلــک آتـــش در هــمــه آفـــاق زدمـایـده از آ…

از خـــدا جـــویــیــم تـــوفــیــق ادببـی ادب محـروم گشـت از لطف رب
بـی ادب تـنها نه خـود را داشت بـدبـــلــک آتـــش در هــمــه آفـــاق زد
مـایـده از آســمـان در مـی رســیـدبی شری و بیع و بی گفت و شنید
درمـیـان قـوم مـوسـی چــنـد کـسبـی ادب گـفـتـند کـو سـیر و عـدس
منقطع شـد خـوان و نان از آسـمانمــانـد رنـج زرع و بــیـل و داس مـان
بـاز عیسی چون شفاعت کرد حقخـوان فرسـتـاد و غـنیمت بـر طـبـق
بــاز گـسـتـاخـان ادب بـگـذاشـتـنـدچـون گـدایـان زلـه هـا بــرداشـتــنـد
لابـه کرده عیسی ایشان را که ایندایـمـســت و کــم نـگـردد از زمـیـن
بــدگــمـانـی کــردن و حــرص آوریکـفـر بـاشـد پـیـش خـوان مـهـتـری
زان گـــــدارویـــــان نـــــادیــــده ز آزآن در رحــمـت بــریـشـان شـد فـراز
ابـــر بـــر نــایــد پــی مــنــع زکــاتوز زنــا افـــتـــد وبـــا انــدر جـــهــات
هر چـه بـر تـو آید از ظـلـمات و غـمآن ز بـی بـاکی و گستاخیست هم
هر که بی باکی کند در راه دوستره زن مـردان شـد و نـامـرد اوســت
از ادب بـر نور گشـتـسـت این فـلکوز ادب مـعـصـوم و پــاک آمـد مـلـک
بــد ز گـسـتـاخـی کـسـوف آفـتـابشــد عــزازیــلــی ز جــرات رد بــاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج