فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

از خانه ی مادر بزرگ،غلامر ضا مرادی

از خانه ی مادر بزرگ

از خانه ی مادر بزرگ
یک حوض برجا مانده است
توی حیاط خانه اش
بی آب وتنها مانده است

دیگرنمی افتد درآن
عکس ستاره یاکه ماه
حتی نمی رقصد درآن
ماهی شادو سربه راه

لب های حوض از تشنگی
دیگر ترک برداشته
چون توی آن مادر بزرگ
گل های کوچک کاشته

چاپ : باران فروردین 95

غلامر ضا مرادی