فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

از حضرت خورشید بلی می گیرد/ مریم حقیقت

از حضرت خورشید بلی می گیرد/ مریم حقیقت

از حضرت خورشید بلی می گیرد
آئینه شباهت جلی می گیرد

او نیمه ی سیبی ست که در معراجش

دستان محمد از علی می گیرد