فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

اتل متل یه بچه،مصطفا رحماندوست

اتل متل یه بچه

اتل متل یه بچه
بچه که نه تربچه
رفت و نشست تو باغچه
گفت که منم یه غنچه
تربچه ، غنچه می شه ؟
نه ، نه ، نه ، نمی شه
تربچه جان کجایی
غنچه که نه ، بلایی
بله و بلا ، بلاچه
غنچه ، کچل کلاچه

مصطفا رحماندوست