فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

ابیات پراکنده که به هم پیوسته نیست

گـــرچــــه بــــشـــتــــر را عـــطـــا بــــاران بــــودمـــــر تــــــرا زر و گـــــهـــــر بــــــاشـــــد عـــــطـــــا***پــــیــــش تــــیــــغ…

گـــرچــــه بــــشـــتــــر را عـــطـــا بــــاران بــــودمـــــر تــــــرا زر و گـــــهـــــر بــــــاشـــــد عـــــطـــــا
***
پــــیــــش تــــیــــغ تــــو روز صــــف دشــــمــــنهــــســــت چــــون پـــــیــــش داس نــــوکــــر پـــــا
***
تــنــت یــک و جــان یــکــی و چــنــدیــن دانــشای عــــجــــبـــــی! مــــردمــــی تـــــو، یــــا دریــــا؟
***
چــنـان کــه اشــتــر ابــلــه ســوی کــنـام شــدهز مــــکــــر روبـــــه و زاغ وز گــــرگ بــــی خــــبـــــرا
***
جـــز بـــمـــا دنـــدر ایــن جـــهــان گـــر بـــه رویبــا پــســنــدر کــیـنـه دارد هـمــچــو بــادخــتــنــد را
***
گــــوش تـــــوســـــال و مــــه بـــــرود و ســــرودنــــــشــــــنــــــوی نــــــیــــــوه خـــــــروشـــــــان را
***
درنـــــگ آســـــا ســـــپـــــهـــــر آرا بـــــیــــایــــدکــــــیــــــاخــــــن در ربـــــــایــــــد گــــــرد نــــــان را
***
شـیـر آلـغـده کـه بـیرون جـهـد از خـانـه بـه صـیـدتـــــا بـــــه چـــــنـــــگ آرد آهـــــو وآهـــــو بــــــره را
***
نــبـــاشـــد زیــن زمــانــه بـــس شـــگــفـــتـــیاگــــــر بـــــــر مــــــا بـــــــبـــــــارد آذرخـــــــشـــــــا
***
چــــو گــــرد آرنـــد کــــردارت بــــه مـــحــــشــــرفـــرو مـــانـــی چـــو خـــر بــــه مـــیـــان شـــلـــکـــا
***
کــمــنــدش بــیـشــه بــر شــیـران قــفــص کــردفـــیـــلـــکـــش دشـــت بــــر گـــرگـــان خــــبــــاکـــا
***
هر آن چـه مدح تـو گویم درسـت بـاشد و راسـتمـــرا بـــه کـــار نـــیـــایـــد ســـریـــشـــم وکـــیــلـــا
***
گـــیـــهـــان مـــا بــــه خــــواجــــه عـــدنـــانـــیعــــدنـــســــت و کــــار مــــا هـــمـــه بــــانـــدامــــا
***
اگــرت بــدره رســانــد هــمــی بــه بــدر مــنــیـرمـــبـــادرت کـــن و خـــامـــش بـــاش چـــنـــدیـــنـــا
***
هــــمــــی بـــــایــــدت رفـــــت و راه دورســـــتبــــه ســــغــــده دار یـــکــــســــر شــــغــــل راهـــا
***
نــدیــده تـــنـــبـــل اوی و بـــدیــده مـــنــدل اویدگـــر نــمـــایــد ودیــگـــر بـــود بـــه ســـان ســـراب
***
فــاخــتــه گـون شــد هـوا ز گــردش خــورشــیـدجـــامـــه خـــانـــه بـــتـــبـــک فـــاخـــتـــه گـــون آب
***
تــا کـی کـنـی عـذاب و کـنـی ریـش را خــضـاب؟تـــا کــی فــضـــول گــویــی و آری حـــدیــث غـــاب؟
***
جــــغــــد کـــه بــــا بــــاز و پــــلـــنـــگـــان پــــردبــــشـــکـــنـــدش پــــر و بــــال و گـــردد لـــت لـــت
***
تــا لــبــاس عــمــر اعــدایــش نــگــردد بــافــتــهتــــار تــــار پــــود پــــود انــــدر فــــلــــات آن فــــوات
***
بـــــر روی پـــــزشـــــک زن، مـــــیــــنـــــدیــــشچــــــون بــــــود درســــــت بــــــیــــــســــــیــــــارت
***
ای زان چــــــون چــــــراغ پــــــیـــــشــــــانـــــیای زان زلـــفــــک شــــکــــســــت و مـــکــــســــت
***
خــــاک کــــف پــــای رودکــــی نـــســــزی تــــوهــم بــشــوی گــاو و هــم بـــخــایــی بـــرغــســت
***
بــــه بـــــاز کــــریــــزی بــــمــــانــــم هــــمــــیاگــــر کـــــبـــــک بـــــگــــریــــزد از مــــن رواســـــت
***
همه نیوشه خـواجـه بـه نیکویی و بـه صلحـستهمـه نیوشـه نـادان بـه جـنگ و فـتـنه و غـوغـاسـت
***
هـیـچ راحــت مــی نـبــیـنـم در ســرود و رود تــوجـز که از فـریاد و زخـمه ات خـلق را کاتـوره خـاسـت
***
شــــب قــــدر وصــــلــــت ز فــــرخــــنــــدگــــیفــــرح بــــخــــش تــــر از فــــرســــنـــا فــــدســــت
***
لـــــاد را بــــــر بـــــنـــــای مـــــحـــــکـــــم نـــــهکـــــه نـــــگـــــهـــــدار لـــــاد بـــــنـــــیـــــادســـــت
***
خـوبـان همـه سـپـاهنـد، اوشـان خـدایگـانـسـتمــر نــیــک بــخــتــیــم را بــر روی او نــشــانــســت
***
بــهـارچــیـن کــن ازان روی بــزم خــانـه خــویـشاگــرچـــه خـــانــه تـــو نــوبـــهــار بـــرهــمــنــســـت
***
فــاخــتــه گـون شــد هـوا ز گــردش خــورشــیـدجــامــه جــامــه بـــه نــیــک فــاخــتـــه گــونــســت
***
بـــا دل پـــاک مـــرا جـــامـــه نـــاپـــاک رواســـتبــد مـر آن را کـه دل و دیـده پــلـیـدسـت و پــلـشـت
***
مـــعـــذورم دارنـــد، کـــه انـــدوه و غـــیـــشـــتو انــدوه و غــیــش مــن ازان جـــعـــد و غــیــشـــت
***
چــه گــر مـن هـمـیـشــه ســتــا گــوی بــاشــمســـتـــایــم نـــبـــاشـــد نـــکـــو جـــز بـــه نـــامـــت
***
بــــودنــــت در خــــاک بــــاشــــد، یــــافــــتــــیهـــم چــــنــــان کــــز خــــاک بــــود انــــبــــودنــــت
***
ز مـــــهـــــرش مـــــبـــــادا تـــــهـــــی ایــــچ دلز فــــرمــــانــــش خــــالــــی مــــبــــاد ایـــچ مــــرج
***
راهــی آســان و راســت بــگــزیــن، ای دوســتدور شـــــو از راه بــــــی کـــــرانـــــه تـــــرفـــــنـــــج
***
زیــــن و زان چــــنــــد بـــــود بـــــرکــــه و مــــه؟مــــر تـــــرا کــــشــــی و فــــیــــزیــــن و غــــنــــوج
***
از جـــود قـــبـــا داری پـــوشـــیـــده مـــشـــهـــروز مــــجــــد بــــنـــا داری بــــر بــــرده مــــشــــیـــد
***
بـــخـــت و دولـــت چـــو پـــیـــشـــکـــار تـــوانـــدنــــصــــرة و فــــتـــــح پـــــیــــشــــیــــار تــــو بـــــاد
***
بـــــه تـــــو بـــــازگــــردد غــــم عــــاشـــــقــــینــــگــــارا، مــــکــــن ایـــن هــــمــــه زشــــتــــیـــاد
***
ایــا بـــلـــایــه، اگـــر کـــارت تـــو پـــنــهــان بـــودکــنــون تــوانــی، بـــاری، خــشــوک پــنــهــان کــرد
***
گـوسـپــنـدیـم و جـهـان هـسـت بــه کـردار نـغـلچــون گــه خــواب بـــود ســوی نــغــل بـــایــد شــد
***
مــرده نــشــود زنــده، زنــده بـــســتــودان شــدآیــیــن جــهــان چــونــیــن تـــا گــردون گــردان شــد
***
فــاخــتــه گـون شــد هـوا ز گــردش خــورشــیـدجـــامــه خـــانــه بـــتـــیــک فــاخـــتـــه گــون شـــد
***
رخ اعــــــــدات از تــــــــش نــــــــکــــــــبـــــــــتهــــمــــچــــو قــــیـــر و شــــبــــه ســــیــــاه آمــــد
***
ای جــان هــمــه عــالــم در جــان تـــو پـــیــونــدمـــکــــروه تــــو مــــا را مـــنـــمــــا یـــاد خــــداونـــد
***
یـــافـــتــــی چــــون کـــه مـــال غـــره مـــشــــوچـــون تـــو بــــس دیـــد و بـــیـــنـــد ایـــن دیـــرنـــد
***
دل از دنـیـا بــردار و بــه خـانـه بــنـشـیـن پـسـتفـــرا بـــنـــد در خـــانـــه بـــه فـــلـــج و بـــپـــژاونـــد
***
هــــردم کــــه مــــرا گــــرفــــتـــــه خــــامــــوشپــــیـــچـــیـــده بــــه عـــافـــیـــت چــــو فـــرغـــنـــد
***
چــــرخ چــــنــــیــــنــــســــت و بــــدیـــن ره رودلــــیــــک ز هــــر نــــیــــک و ز هــــر بـــــد نــــونــــد
***
ســتــاخــی بـــرآمــد از بـــر شــاخ درخــت عــودسـتــاخـی ز مـشـک و شـاخ ز عـنـبــر، درخـت عـود
***
بــــدان مـــرغـــک مـــانـــم کـــه هـــمـــی دوشبـــــزار از بـــــر شـــــاخـــــک هــــمـــــی فـــــنــــود
***
هــر آن کـــریــم کـــه فـــرزنـــد او بـــلـــاده بـــودشـــگـــفـــت بـــاشـــد کـــو از گـــنــاه ســـاده بـــود
***
مـــــاغ در آبــــــگـــــیـــــر گــــــشــــــتــــــه روانراســـت چـــون کـــشـــتـــیــیــســـت قـــیـــرانـــدود
***
بــــرو، ز تـــجـــربـــه روزگـــار بـــهـــره بــــگـــیـــرکـــه بــــهـــر دفــــع حــــوادث تــــرا بــــه کـــار آیـــد
***
مـــاهـــی دیـــدی کـــجــــا کــــبــــودر گـــیـــرد؟تـــیــغــت مــاهــیــســـت، دشـــمــنــانــت کــبـــودر
***
بـــــا درفـــــش کـــــاویـــــان و طـــــاقـــــدیــــسزر مــــشــــت افــــشــــار و شــــاهـــانـــه کــــمــــر
***
اگــــر مــــن زونــــجــــت نــــخــــوردم گــــهــــیتـــــو اکـــــنــــون بـــــیــــا و زونــــجـــــم بـــــخـــــور
***
مــــــدخـــــــلـــــــان را رکـــــــاب زرآگـــــــیــــــنپــــــــای آزادگــــــــان نــــــــیــــــــابـــــــــد ســــــــر
***
تــا زنـده ام مـرا نـیـسـت جــز مـدح تــو دگـر کـارکـشـت و درودم اینسـت، خـرمـن همـین و شـد کـار
***
گــزیـده چــهــار تــوســت، بــدو در جــهــانــهــانهـــمـــارا بـــه آخـــشـــیـــج، هـــمـــارا بـــه کـــارزار
***
چــــنـــان بــــار بــــرآورد بــــه خــــویـــشــــتــــنکـــه مـــن گـــویـــم: خــــوردســــت ســـوســـمـــار
***
فـــاخــــتــــه بــــر ســــرو شـــاهـــرود بــــر آوردزخـــمـــه فـــرو هــشـــت زنـــدواف بـــه طـــنـــبـــور
***
عـــــلـــــم ابـــــر و تـــــنـــــدر بـــــود کـــــوس اوکـــــمـــــان آدنـــــیـــــده شــــــود ژالـــــه تــــــیـــــر
***
چــــون لـــطـــیـــف آیـــد بــــه گـــاه نـــوبــــهـــاربــــانـــگ رود و بــــانـــگ کــــبــــک و بــــانـــگ تــــز
***
بــه حــق آن خــم زلــف ، بــســان مــنــقــار بــازبــــه حـــق آن روی خـــوب، کـــز گـــرفـــتـــی بــــراز
***
در عــمـل تــا دیـر بــازی و درازی مـمــکــنـســتچـــون عـــمـــل بـــادا تـــرا عـــمـــر دراز و دیـــر بـــاز
***
تـــــــــازیــــــــان دوان هـــــــــمـــــــــی آیــــــــدهـــمـــچــــو انـــدر فـــســــیـــلـــه اســــب نـــهـــاز
***
چـــون ســـپـــرم نـــه مـــیــان بـــزم بـــه نـــوروزدر مـــه بــــهـــمـــن بــــتــــاز و جــــان عـــدو ســـوز
***
نـهـاد روی بــه حــضــرت، چــنـان کـه روبــه پــیـربــــتــــیــــم وا تــــگــــران آیــــد از در تــــیــــمــــاس
***
حــــســــودانــــت را داده بـــــهــــرام نــــحــــستـــــــرا بـــــــهــــــره کــــــرده ســــــعــــــادت زواش
***
بــــت، اگــــرچــــه لــــطــــیــــف دارد نــــقــــشنـــــزد رخـــــســـــاره تــــــو هـــــســـــت خـــــراش
***
از چـه تـوبـه نکـند خـواجـه؟ کـه هر کـجـا که بـودقــدحــی مــی بـــخــورد راســت کــنــد زود هــراش
***
تـــو چـــگـــونـــه جـــهـــی؟ کـــه دســـت اجـــلبـــــه ســـــر تـــــو هــــمــــی زنــــد ســــر پـــــاش
***
بــــــر هـــــبــــــک نــــــهـــــاده جــــــام بــــــادهوان گــــــــاه ز هـــــــبــــــــک نـــــــوش کــــــــردش
***
هـمـی تـا قـطـب بـا حـورسـت زیر گـنـبـد اخـضـرشکر پـاشش ز یک پـله اسـت و از دیگر فلا سـنگش
***
بـسـا کـسـا! کـه جـوین نـان هـمـی نـیابـد سـیربـسـا کـسـا! کـه بـره اسـت و فـرخـشـه بـر خـوانش
***
بــــانـــگ کــــردمـــت، ای فــــغ ســــیـــمـــیـــنزوش خــــوانــــدم تــــرا، کــــه هــــســــتــــی زوش
***
ای دریـــــــغــــــــا! کــــــــه مـــــــورد زار مـــــــرانــــاگـــــهــــان بـــــاز خـــــورد بـــــرف و غـــــیــــش
***
هـر کـو بــرود راسـت نـشـسـتـسـت بـه شـادیو آن کــو نــرود راســت هـمــه مــرده هـمــی دیـش
***
چــون جــامـه اشـن بــه تــن انـدر کـنـد کـســیخــواهــد ز کــردگــار بـــه حـــاجـــت مــراد خــویــش
***
آه! ازیـــــن جــــــور بــــــد زمــــــانـــــه شــــــومهــــــمــــــه شــــــادی او غــــــمــــــان آمــــــیـــــغ
***
بـا دو سـه بـوسـه رها کـن این دل از درد خـنـاکتـا بـه مـن احـسـانـت بــاشـد، احـسـن الـلـه جـزاک
***
کـافـور تــو بــا کـوس شــد و مـشـک هـمـه نـاکآلــــودگــــیـــت در هـــمــــه ایـــام نــــشــــد پــــاک
***
بـــس عـــزیــزم، بـــس گــرامــی، شـــاد بـــاشانــــدریــــن خـــــانــــه بـــــســـــان نــــو بـــــیــــوک
***
یـــــک بــــــه یـــــک از در درآمـــــد آن نـــــگـــــارآن غـــراشــــیـــده ز مـــن، رفـــتــــه بــــه جــــنـــگ
***
خـــشـــک کـــلـــب ســـگ و بــــتـــفـــوز ســـگآن چـــنـــان کـــه نـــجـــنـــبــــیـــد او را هـــیـــچ رگ
***
چـــو هــامــون دشــمــنــانــت پـــســت بـــادنــدچــــو گــــردون دوســــتــــان والـــا هـــمـــه ســــال
***
یــار بــادت تــوفــیــق، روزبــهــی بــا تــو رفــیــقدولــتــت بــادا حــریـف، دشــمــنـت غــیـشــه و نـال
***
ای شــاه نـبــی ســیـرت، ایـمــان تــو مــحــکــمای مـیـر عــلـی حــکــمـت، عــالــم بــه تــو در غــال
***
لــبـــت ســـیــب بـــهــشــت و مــن مــحـــتـــاجیـــــافـــــتـــــن را هـــــمـــــی نـــــیـــــابـــــم ویــــل
***
چــرا هـمــی نـچــمــم؟ تــا چــرا کــنـد تــن مــنکـــه نــیــز تـــا نــچـــمــم کـــار مــن نــگــیــرد چـــم
***
گـر کـنـد یـاریـی مـرا بــه غـم عـشــق آن صــنـمبـــتـــوانــد زدود زیــن دلــم غـــم خـــواره زنــگ غــم
***
تـــا درگـــه او یـــابـــی مـــگـــذرد بــــه در کـــسزیــرا کـــه حـــرامـــســـت تـــیــمـــم بـــه لـــب یــم
***
بـــــام هـــــا را فـــــرســـــب خـــــرد کـــــنـــــیاز گــــــرانــــــیـــــت، گــــــر شــــــوی بــــــر بــــــام
***
بـــر رخ هـــزار زهـــره ثـــامـــور بـــرشـــکـــفـــتایـــدون ز بــــاغ قـــطـــره شـــبـــنـــم نـــیـــافـــتـــم
***
آرزومــــــنــــــد آن شــــــده تــــــو بــــــه گــــــورکـــــــه رســـــــد نـــــــان پـــــــاره ایـــــــت بــــــــرم
***
هــنـــوز بـــا مـــنــی و از نــهــیــب رفـــتـــن تـــوبــه روز وقـت شـمـارم، بــه شـب ســتــاره شـمـارم
***
مــــن بـــــدان آمـــــدم بـــــه خـــــدمـــــت تـــــوکــــــــه بــــــــرآیـــــــد رطــــــــب ز کــــــــانــــــــازم
***
داری مـــــــرا بــــــــدان کـــــــه فـــــــراز آیـــــــمزیــــر دو زلــــفــــکــــانــــت بـــــه نــــخــــچــــیــــزم
***
چــــون بـــــرگ لــــالــــه بـــــوده ام و اکــــنــــونچـــــون ســـــیــــب پـــــژمـــــرده بـــــر آونـــــگـــــم
***
ســــرو بـــــودیــــم چـــــنــــدگــــاه بـــــلــــنــــدکــــوژ گـــشــــتــــیـــم و چــــون درونـــه شــــدیـــم
***
بــــت پــــرســـتـــی گـــرفـــتــــه ایـــم هـــمـــهایــن جـــهــان چــون بـــتـــســت و مــا شــمــنــیــم
***
کــــــنــــــه را در چــــــراغ کــــــرد ســــــبـــــــکپـــــــــس درو کــــــــرد انــــــــدکــــــــی روغـــــــــن
***
یـکـی آلـوده ای بـاشـد، کـه شـهـری را بـبـالـایـدچـو از گـاوان یکـی بـاشـد، کـه گـاوان را کـنـد ریـخـن
***
گــر هـمــه نـعــمــت یـک روز بــه مــا بــخــشــدنــــنــــهــــد مــــنــــت بــــر مــــا و پــــذیـــرد هــــن
***
گــر کـــس بـــودی کــه زی تـــوام بـــفـــگــنــدیخـــویــشـــتـــن انــدر نــهــادمـــی بـــه فـــلـــاخـــن
***
مــیــلــاو مــنــی، ای فــغ واســتـــاد تـــوام مــنپــیـش آی و سـه بــوسـه ده و مـیـلـاویـه بــسـتــان
***
بــــســـی خــــســـرو نـــامـــور پــــیـــش ازیـــنشـــــدســـــتـــــنـــــد زی ســـــاری و ســـــاریــــان
***
از پـــــی الــــفــــغــــده و روزی بـــــه جـــــهــــدجــانــورســوی ســپـــنــج خــویــش جــویــان و روان
***
خـواسـتــه تــاراج گـشـتـه، سـر نـهـاده بــر زیـانلـشـکـرت هـمـواره یـافـه، چـون رمـه رفـتــه شـبــان
***
خـــود غــم دنــدان بـــه کــه تـــوانــم گــفــتـــن؟زریـــن گـــشـــتــــم بــــرون ســـیـــمـــیـــن دنـــدان
***
بـــه نـــوبـــهــاران بـــســـتـــای ابـــر گـــریــان راکــه از گــریــســتــن اوســت ایــن زمــیــن خــنــدان
***
بــــه آتــــش درون بــــر مــــثــــال ســــمــــنـــدربـــــه آب انــــدرون بـــــر مــــثــــال نــــهــــنــــگــــان
***
کـــیــر آلـــوده بـــیــاری و نــهــی در کـــس مــنبــوســه ای چــنــد بــرو بــر نــهـی و بــر نــس مــن
***
هـرگــز نـکــنـد ســوی مـن خــســتــه نـگــاهـیآرنـــگ نـــخــــواهـــد کــــه شــــود شــــاد دل مـــن
***
تــلــخــی و شــیــریـنــیــش آمــیــخــتــه اســتکـــس نـــخــــورد نـــوش و شــــکــــر بــــا پــــیـــون
***
ای خـــــریـــــدار مـــــن تـــــرا بـــــدو چـــــیـــــز:بــــــه تــــــن و جــــــان و مــــــهــــــر داده ربـــــــون
***
گـرفـتـه روی دریـا جـمـلـه کـشـتـی هـای بــر تـوز بــهـر مـدح خـواهـانـت زشـروان تــا بــه آبــسـکـون
***
هـر آن کــه خــاتــم مـدح تــو کــرد در انـگــشــتســـر از دریـــچـــه رنـــگـــیـــن بـــرون کـــنـــد زریــن
***
بـــه ســـرو مــانــد، گـــر ســـو لـــالـــه دار بـــودبـــه مـــورد مـــانــد، گـــر مــورد رویــد از نــســـریــن
***
گـیـتـیـت چـنـیـن آیـد، گـردنـده بـدیـن سـان هـمهـــم بــــاد بــــریـــن آیـــد و هـــم بــــاد فــــرودیـــن
***
بـــه چـــنــگــال قــهــر تـــو در، خـــصــم بـــد دلبـــود هــمــچــو چـــرزی بـــه چــنــگــال شــاهــیــن
***
ازان کــــــــــوز ابــــــــــری بـــــــــــاز کــــــــــردارکــــلــــفــــتــــش بــــســــدیـــن و تــــنـــش زریـــن
***
چـنان که خـاک سـر شـتـی بـه زیر خـاک شـوینـــیــات خـــاک و تـــو انـــدر مـــیــان خـــاک آگـــیــن
***
آن رخـت کـتــان خـویـش مـن رفـتــم و پــردخـتـمچــون گـرد بــه مـانـدسـتــم تــنـهـا مـن وایـن بــاهـو
***
چــرا عــمــر کــرکــس دو صــد ســال؟ ویــحــک!نـــمـــانـــد فـــزون تــــر ز ســــالـــی پــــرســـتــــو؟
***
عــــاجـــــز شــــود از اشــــک و غــــریــــو مــــنهـــــر ابــــــر بــــــهـــــارگـــــاه بــــــابــــــخـــــتــــــو
***
دلــبـــرا، زوکــی مــجـــال حـــاســد غــمــاز تـــورنـگ مـن بــا تــو نـبــنـدد بــیـش ازیـن مــلــمــاز تــو
***
ای دریـغ! آن حــر، هـنـگـام سـخــا حــاتــم فـشای دریـــغ! آن گـــو، هـــنـــگـــام وفـــا ســـام گـــراه
***
هـــفـــت ســــالـــار، کـــنـــدریـــن فـــلـــکـــنـــدهــــــــمــــــــه گــــــــرد آمــــــــدنــــــــد در دو و داه
***
نــیــســت از مــن عــجـــب کــه: گــســتـــاخــمکــــــه تـــــــو کــــــردی بـــــــاولــــــم دســــــتــــــه
***
گـــــــاه آرامــــــیــــــده و گـــــــه ارغـــــــنــــــدهگـــــاه آشــــــفـــــتــــــه و گـــــه آهـــــســــــتــــــه
***
منم خو کرده بر بوسش، چنان چون باز بر مستهچنان بانگ آرم از بوسش، چنان چون بشکنی پسته
***
از مـــهــر او نـــدارم بـــی خـــنـــده کـــام و لـــبتــــا ســــرو ســــبــــز بــــاشــــد و بــــار آورد پــــده
***
آتـــــش هـــــجـــــر تـــــرا هـــــیــــزم مـــــنـــــمو آتــــــش دیــــــگــــــر تــــــرا هــــــیــــــزم پـــــــده
***
بــه جــای هـر گـران مـایـه فـرومـایـه نـشــانـیـدهنــمـــانــیــدســـت ســـاراوی و کـــره اوت مــانــیــده
***
گـــــر نـــــعـــــم هـــــای او چـــــو چــــــرخ دوانهــــمــــه خـــــوابـــــســــت و خــــواب بـــــاد فــــره
***
در راه نـــشـــابـــور دهـــی دیـــدم بـــس خـــوبانـــگـــشــــتــــه او را نـــه عـــدد بــــود و نـــه مـــره
***
جـــــعـــــدی ســـــیــــاه دارد، کــــز کــــشـــــیپــــــنـــــهـــــان شــــــود بــــــدو در ســــــرخــــــاره
***
کــــز شــــاعــــران نـــونـــدمـــنـــم و نـــوگـــوارهیــک بـــیــت پـــرنـــیــان کـــنـــم از ســـنـــگ خـــاره
***
ای خــون دوســتــانــت بــه گــردن، مــکــن بــزهکــس بــرنــداشــتــســت بــه دســتــی دو خــربــزه
***
بـــــتـــــگــــک ازان گـــــزیــــده ام ایــــن کـــــازهکــــم عــــیــــش نــــیــــک و دخــــل بــــی انــــدازه
***
یک سـو کـشـمـش چـادر، یک سـو نهمـش موزهایــن مــرده اگــر خـــیــزد، ورنــه مــن و چـــلــغـــوزه
***
نـــاگـــاه بــــرآرنـــد ز کـــنـــج تــــو خــــروشـــیگــردنــد هــمــه جــمــلــه و بــر ریـش تــو شــاشــه
***
خـوش آن نـبــیـذ غـارچـی بــا دوسـتــان یـکـدلـهگـیتـی بـه آرام انـدرون، مـجـلـس بـه بـانـگ و ولـولـه
***
مــــاه تــــمــــامـــســــت روی دلــــبــــرک مـــنوز دو گــــــل ســــــرخ انــــــدر و پـــــــر گــــــالــــــه
***
ای بـــــار خـــــدای، ای نـــــگـــــار فـــــتـــــنــــهای دیـــــن خــــــردمــــــنــــــد را تــــــو رخــــــنــــــه
***
بـــــزرگــــان جــــهــــان چــــون بــــنــــد گــــردنتــــو چــــون یــــاقــــوت ســــرخ انــــدر مــــیـــانــــه
***
زلــــــــفــــــــیـــــــنـــــــک او نـــــــهـــــــاده داردبــــــــــر گـــــــــردن هـــــــــاروت زاو لـــــــــانـــــــــه
***
نـدارد مـیـل فــرزانـه بــه فــرزنـد و بــه زن هـرگـزبــبــرد نــســل ایـن هـر دو، نــبــرد نــســل فــرزانــه
***
ایــــا خــــورشــــیـــد ســــالــــاران گــــیــــتــــیســــــوار رزم ســـــــاز و گــــــرد نــــــســـــــتـــــــوه
***
گـــــه ارمـــــنـــــده ای و گـــــه ارغـــــنـــــده ایگــــه آشــــفــــتـــــه ای و گــــه آهــــســــتـــــه ای
***
مــــهــــر جــــویـــی ز مــــن و بــــی مــــهــــریهـــــده خـــــواهـــــی ز مـــــن و بـــــیـــــهـــــده ای
***
بـــر تـــو رســـیــده بـــهــر دل تـــنــگ چـــاره ایاز حـــال مـــن ضـــعـــیــف بـــیــنـــدیــش چـــاره ای
***
گــــه در آن کــــنــــدز بــــلــــنــــد نــــشــــیــــنگـــه بــــدیـــن بــــوســـتــــان چـــشـــم گـــشـــای
***
کـــــار بــــــوســـــه چـــــو آب خـــــوردن شـــــوربـــــخــــوری بــــیــــش، تــــشــــنــــه تــــر گــــردی
***
بـــتـــا، نــخــواهــم گــفــتــن تــمــام مــدح تـــرابـــه شــرم دارد خـــورشــیــد اگــر کــنــم ســپـــری
***
مـــن کــــنـــم پــــیـــش تــــو دهـــان پــــر بــــادتــــــا زنـــــی بــــــر لـــــبــــــم تــــــو زابــــــگـــــری
***
بــاغ مـلــک آمـد طــری از رشــحــه کــلــک وزیـرزان که افـشـک می کـند مر بـاغ و بـسـتـان را طـری
***
چـــه نــیــکــو ســخــن گــفــت؟ یــاری بـــیــاریکــه: تـــا کــی کــشـــم از خـــســـر ذل و خـــواری؟
***
نــیــل دمـــنـــده تـــویــی بـــه گـــاه عـــطـــیــتپــــیـــل دمــــنـــده بــــه گــــاه کــــیـــنـــه گــــزاری
***
مـــرا بـــا تـــو بـــدیـــن بـــاب تـــاب نـــیـــســـتکـــــه تـــــو راز بـــــه از مـــــن بـــــه ســـــر بـــــری
***
آهــو ز تـــنــگ کــوه بـــیــامــد بـــه دشــت و راغبــر ســبــزه بــاده خــوش بــود اکــنـون، اگـر خــوری
***
از خــر و پــالـیـک آن جــای رســیـدم کـه هـمـیمـــوزه چـــیــنــی مـــی خـــواهــم و اســـب تـــازی
***
جـــهــانــا، هــمـــانــا کـــزیــن بـــی گـــنــاهــیگــــنـــه کــــار مــــایـــیـــم و تــــو بــــی کــــنــــازی
***
بـه جـمـلـه خـواهم یک مـاهه بـوسـه از تـو، بـتـابــه کــیــچ کــیــچ نــخــواهــم کــه فــام مــن تــوزی
***
ای آن کــه از عــشــق تــو انـدر جــگــر خــویـشآتــــشـــکـــده دارم ســــد و بــــر هـــر مـــژه ای ژی
***
ازو بـی انـدهی بـگـزین و شـادی بـا تـن آسـانیبـه تـیـمـار جـهـان دل را چـرا بــایـد کـه بـخـسـانـی؟
***
شـدم پـیر بـدین سـان و تـو هم خـود نـه جـوانیمـرا سـیـنـه پــر انـجـوخ و تــو چـون چـفـتـه کـمـانـی
***
زر خــواهــی و تـــرنــج، ایــنــک ایــن دو رخ مــنمــی خــواهـی و گــل و نـرگــس، از آن دو رخ جــوی
***
ســروســت آن یـا بــالـا؟ مـاهـســت آن یـا روی؟زلـفــســت آن یـا چــوگـان؟ خــالـســت آن یـا گـوی؟
***
آمــــد ایــــن نــــوبـــــهــــار تــــوبــــه شــــکــــنپــــرنــــیــــان گــــشــــت بـــــاغ و بـــــرزن و کــــوی
***
شــــاعـــر شــــهـــیـــد و شــــهـــره فـــرالـــاویویــــن دیــــگــــر بــــه جــــمــــلــــه هــــمــــه راوی
***
جــز بـــرتـــری نــدانــی، گــویــی کــه آتـــشــیجــــز راســــتــــی نـــجــــویـــی، مـــانـــاتــــر از وی
***
ای مــــایــــه خــــوبـــــی و نــــیــــک نــــامــــیروزم نـــــدهـــــد بــــــی تــــــو روشــــــنــــــایـــــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج