فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

ابیات پراکنده از مثنوی بحر هزج

شـبـی دیـرنـد و ظـلـمـت را مـهـیـاچــو نـابــیـنـا درو دو چــشـم بــیـنـا***درنــگ آر ای ســپـــهــر چـــرخ واراکــیــاخــن تـــرت بـــایــد کــرد کــ…

شـبـی دیـرنـد و ظـلـمـت را مـهـیـاچــو نـابــیـنـا درو دو چــشـم بــیـنـا
***
درنــگ آر ای ســپـــهــر چـــرخ واراکــیــاخــن تـــرت بـــایــد کــرد کــارا
***
چراغان در شب چک آن چنان شدکه گیتی رشک هفتـم آسمان شد
***
چو یاوندان بـه مجلس می گرفتـندز مجلس مست چون گشتند رفتند
***
نـیـارم بـر کـسـی این راز بـگـشـودمــرا از خــال هـنـدوی تــو بــفــنـود
***
اگرچـه در وفا بـی شبـهی و دیسنـمـی دانـی تــو قـدر مـن ازنـدیـس
***
بـود زودا، کـه آیـی نـیـک خـامـوشچـو مـرغـابـی زنـی در آب پـاغـوش
***
الهی، از خـودم بـسـتـان و گم کنبــه نـور پـاک بــر مـن اشـتـلـم کـن
***
ســر ســرو قـدش شــد بــاژگـونـهدو تـا شد پـشـت او همچـون درونه
***
تــو ازفــرغــول بــایـد دور بــاشــیشـوی دنبـال کـار و جـان خـراشـی
***
بـه راه اندر همی شـد شـاهراهیرسـیـد او تــا بــه نـزد پــادشـاهـی
***
بـهشت آیین سرایی را بـپـرداخـتزهر گـونـه درو تـمـثـال ها سـاخـت
ز عــود و چــنــدن او را آســتـــانــهدرش ســیـمـیـن و زریـن پــالـکـانـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج