فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

ابیات پراکنده از مثنوی بحر متقارب

بـــانـــدا نــمـــودنـــد و خـــشـــور رابــــدیـــد آن ســـراپــــا هـــمـــه نـــور را***کـفــن حــلـه شــد کـرم بــهـرامـه راکــز ابــریــشــم جــ…

بـــانـــدا نــمـــودنـــد و خـــشـــور رابــــدیـــد آن ســـراپــــا هـــمـــه نـــور را
***
کـفــن حــلـه شــد کـرم بــهـرامـه راکــز ابــریــشــم جــان کــنــد جــامــه را
***
بـه کـوه انـدرون گـفـت: کـمـکـان مـابــیــا و بـــکــن، بـــگــســلــد جــان مــا
***
تــوانـی بــرو کــار بــســتــن فــریـبکـه نـادان هـمـه راسـت بــبــنـد و ریـب
***
گرفت آب کاشـه ز سـرمای سـخـتچــو زریــن ورق گــشــت بــرگ درخــت
***
ز قلب آنچنان سوی دشمن بـتـاختکـه از هـیـبــتــش شـیـر نـر آب تــاخـت
***
چـو گـشـت آن پـریروی بـیمـار غـنـجبـــبـــریــد دل زیــن ســرای ســـپـــنــج
***
ســگــالــنــده چــرخ مــانــنــد غــوچتــبـــر بـــرده بــر ســر چــو تــاج خــروچ
***
کـه بـر آب و گـل نـقـش مـا یـاد کـردکـــه مـــاهــار در بـــیــنـــی بـــاد کـــرد
***
بـه دشـمـن بــر، از خـشـم آواز کـردتــو گــفــتــی مــگــر تــنــدر آغــاز کــرد
***
نـفـس را بــه عـذرم چـو انـگـیـز کـردچــــو آذر فـــزا آتــــشـــم تــــیـــز کـــرد
***
زهـر خـاشـه ای خـویـشـتــن پــروردکـه جــز خــاش وی را چــه انـدر خـورد؟
***
نشسـت وسخـن را همی خـاش زدز آب دهــــــن کـــــــوه را شـــــــاش زد
***
بـــبـــادافـــره جـــاودان کـــردمـــنــدبـــه دوزخ بــــمـــانـــد روانـــش نـــژنـــد
***
یــکــی بـــزم خــرم بــیــاراســتــنــدمـی و رود و رامـشـگـران خــواســتــنـد
***
تـن خـنگ بـید، ارچـه بـاشـد سـپـیدبــه تــری و نـرمـی نـبــاشــد چــو بــیـد
***
کفیدش دل از غم، چون آن کفته نارکــفــیـده شــود ســنـگ تــیـمــار خــوار
***
درخــش، ارنـخـنـدد بــه وقـت بــهـارهــمـــانــا نــگـــریــد چـــنــیــن ابـــر زار
***
بــه دامـم نـیـامـد بــســان تــو گــوررهـایـی نـیـابــی، بــدیـن سـان مـشـور
***
رســیـدنـد زی شــهـر چــنـدان فـرازســپــه خــیـمـه زد در نـشــیـب و فــراز
***
چه خوش گفت مزدور بـا آن خدیش:مکن بد به کس، گر نخواهی به خویش
***
تـن از خوی پـر آب و دهان پـر ز خاکزبـان گـشـتـه از تـشـنـگـی چـاک چـاک
***
فــگــنـدنـد بــر لـاد پــر نـیـخ ســنـگنـــکــــردنـــد در کــــار مـــوبــــد درنـــگ
***
بــه یـک بــاد اگـر بـیـشـتـر تـار رنـگکـه بـاشـد کـه بـیشـی بـود بـی درنـگ
***
دو جــوی روان از دهــانــش زخــلــمدو خـرمـن زده بـر دو چـشـمـش زخـیـم
***
بـــهــارســت هــمــواره هــر روزیــمبــه مـنـکــر فــراوان، بــه مــعــروف کــم
***
مـکـن خـویـشـتــن از ره راسـت گـمکــه خـــود را بـــه دوزخ بـــری بـــافــدم
***
بـه دشـت ار بـه شـمشـیر بـگـزاردمازان بـــه کـــه مـــاهـــی بـــیــو بـــاردم
***
اگــر بـــاشــگــونــه بـــود پــیــرهــنبـــود حـــاجـــت بـــرکـــشـــیــدن زتـــن
***
جـگـر تــشـنـگـانـنـد بــی تـوشـگـانکـــه بـــیــچـــارگـــانــنــد و بـــی زاوران
***
وگـــر پـــهــلــوانــی نــدانــی زبـــانورز رود را مـــــــاورالـــــــنــــــهــــــر دان
***
کـه هـرگـه کـه تـیـره بــگـرددجـهـانبــــســـوزد چـــو دوزخ شـــود بــــا دران
***
بــدانـدیـش دشــمـن بــرو ویـل جــوکــه تـــا چـــون ســتـــانــد ازو چــیــز او
***
سـرشـک از مـژه همـچـو در ریخـتـهچـــو خــوشــه ز ســارونــه آویــخـــتـــه
***
نشستـه بـه صد چـشم بـر بـاره ایگــرفــتــه بــه چــنــگ انــدرون بــاره ای
***
لــب بـــخــت پـــیــروز را خــنــده ایمـــرا نـــیـــز مـــروای فــــرخــــنـــده ای
***
میلـفـنج دشـمن، کـه دشـمن یکـیفــزونـســت و دوســت ار هـزار انـدکـی
***
ایــا خـــلــعــت فــاخـــر از خـــرمــیهـمـی رفـتــی و مـی نـوشـتـی ز مـی
***
جـوان بــودم و پـنـبــه فـخـمـیـدمـیچــو فـخـمـیـده شـد دانـه بــرچـیـدمـی
***
جـوان چـون بــدیـد آن نـگـاریـده رویبــه ســان دو زنــجــیـر مــرغــول مــوی
***
بـــه خـــنــیــاگــری نــغـــز آورد رویکه: چـیزی که دل خوش کند، آن بـگوی
***
بــه چـشـم دلـت دیـد بــایـد جـهـانکــه چــشــم ســر تــو نــبــیـنــد نـهـان
***
بــدیـن آشــکــارت بــبــیـن آشــکــارنـــهــانــیــت را بـــر نــهــانــی گـــمـــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج