فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

ابیات پراکنده از مثنوی بحر خفیف

تــا ســمـو ســر بــرآوریـد از دشـتگشـت زنگار گون همه لب کـشـتهر یکـی کـاردی ز خـوان بـرداشـتتـا پـزند از سـمو طـعامک چـاشـت***نـیـســت فـکـری بــه غـ…

تــا ســمـو ســر بــرآوریـد از دشـتگشـت زنگار گون همه لب کـشـت
هر یکـی کـاردی ز خـوان بـرداشـتتـا پـزند از سـمو طـعامک چـاشـت
***
نـیـســت فـکـری بــه غـیـر یـار مـراعـشـق شــد در جــهـان فـیـار مـرا
***
زرع و ذرع از بـهار شد چـو بـهشـتزرع کشتست و ذرع گوشه کشت
***
اشــتــر گـرســنـه کـســیـمـه بــردکـی شـکـوهد ز خـار؟ چـیره خـورد
***
هــر کــرا راهــبـــر زغـــن بـــاشـــدگـــذر او بـــه مـــرغـــزن بــــاشـــد
***
دیـوه هـر چــنـد کـابــرشــم بــکـنـدهرچـه آن بـیشـتـر بـه خـویش تـند
***
گاو مسـکـین ز کـید دمنه چـه دید؟وز بـــد زاغ بـــوم را چــه رســیــد؟
***
دور مـانـد از سـرای خـویش و تـبـارنـسـری سـاخـت بـر سـر کـهسـار
***
گــرچــه نـامـردمـســت آن نـاکــسنــشــود ســیــر ازو دلــم یــرگــس
***
دخـت کـسـری ز نـسـل کـیـکـاوسدرسـتــی نـام، نـغـز چــون طـاوس
***
تبـر از بـس که زد بـه دشمن کوسسـرخ شـد همچـو لالکـای خـروس
***
آن کـه از این سـخـن شـنـید ارزشبــاز پــیـش آر، تــا کــنــد پــژهــش
***
خـویشتـن پـاک دار و بـی پـرخـاشهیچ کس را مبـاش عـاشـق غاش
***
خـویـشـتـن پـاک دار بــی پـرخـاشرو بـــه آغــاش انــدرون مــخــراش
***
خـویش بـیگـانـه گـردد از پـی دیشخـواهـی آن روز مـزد کـمـتـر دیـش
***
از بزرگی که هستی، ای خشنوکچــاکـرت بــر کـتــف نـهـد دفــنـوک
***
از تـــو خــالــی نــگــارخــانــه جــمفــرش دیـبــا فـگـنـده بــر بــجــکـم
***
مـن چـنـین زار ازان جـمـاش شـدمهـمـچــو آتــش مـیـان داش شـدم
***
مــن چــنـان زار ازان جــمــاش درمهــمــچــو آتــش مــیــان داش درم
***
جـان تـرنـجـیـده و شـکـسـتـه دلـمگـویی از غـم هـمـی فـرو گـسـلـم
***
بــاد بــر تــو مــبــارک و خــنـشــانجـشـن نوروز و گـوسـپـنـد کـشـان
***
بــودنـی بــود، مــی بــیـار اکــنــونرطل پـرکن ، مگوی بـیش سـخـون
***
چــون نــهــاد او پــهــنــد را نــیـکــوقـــیــد شـــد در پـــهـــنـــد او آهــو
***
چـون بـه بــانـگ آمـد از هـوا بـخـنـومی خـور و بـانگ رود و چـنگ شـنو
***
از شـبـسـتـان بـبـشـکـم آمد شـاهگشـت بـشـکم ز دلبـران چـون ماه
***
ریش و سـبـلت همی خـضاب کنیخـویشـتـن را هـمـی عـذاب کـنـی
***
آن که نشـک آفـرید و سـرو سـهیوان کـه بــیـد آفـریـد و نـار و بــهـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج