فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ابوالقاسم کریمی (فرزندزمین)

ابوالقاسم کریمی (فرزندزمین)
ابوالقاسم کریمی  (فرزندزمین)

ابوالقاسم کریمی  (فرزندزمین)

ابوالقاسم کریمی  (فرزندزمین)

متولد  نهم آذر 1365 ساکن استان تهران  شهرستان ورامین 31 ساله /تحصیلات کارشناسی حقوق قضایی/شغل مشاور حقوقی / از 12 سالگی سرودن شعر را آغاز کرده است

1
گل زیبای لبخندم شکسته
 
می آید غم به سویم دسته دسته

اگر قلب شکسته می خری تو

خداوندا دل من هم شکسته

2
دل انسان به حرص و کینه چرکین
کویر آلوده و دریاچه غمگین
مصیبت ها به دوشش دارد آن کس
که میخواهد جهان را بهتر از این

3
زمین در کاسه ای از خون گرفتار
 
بشر در پنجه ی بی رحم اجبار

ورق های کتاب سرخ تاریخ

نگین خوش تراش دستِ تکرار

4
گرفتارِ غمِ زندانِ عشقم

زمستان است و من عریانِ عشقم

زمستان است و من در مسلخِ دل

کنارِ جویِ خون مِهمانِ عشقم

5
خدا، افتاده در گودال اشکم

همه خندان و من دنبال اشکم

تن ِ زخمی و خستم را بپوشان

هوا سرد است و من پامال اشکم

6
ورامین را کم آبی کرده خسته

بیابان ظرف آبش را شکسته

هوای سرد و خشک فصل پاییز

به دوش خاکی شهرم نشسته