فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

آن نقش بین که فتنه کند نقش بند را

آن نـقـش بـین کـه فـتـنـه کـنـد نـقـش بـنـد راو آن لعل لب که نرخ شکستت قند راپـنـدم مـده کـه تـا بـشـنـیـدم حـدیـث دوسـتدر گوش من مجـال نماندسـت پـند …

آن نـقـش بـین کـه فـتـنـه کـنـد نـقـش بـنـد راو آن لعل لب که نرخ شکستت قند را
پـنـدم مـده کـه تـا بـشـنـیـدم حـدیـث دوسـتدر گوش من مجـال نماندسـت پـند را
چـون از کـمـنـد عـشـق امـید خـلـاص نیسـترغبـت بـود بـکشته شدن پـای بـند را
آنـــرا کـــه زور پـــنـــجـــه زور آوری نــمـــانـــدشـرطـسـت کـاحـتـمال کند زورمند را
گــر پــنــد مــیـدهـنـدم و گــر بــنـد مــیـنـهـنـدمـا دسـت داده ایـم بـهـر حـال بـنـد را
نـگـریـزد از کـمـنـد تـو وحـشـی کـه گـاه صـیـدراحـت رسـد ز بـند تـو سر در کمند را
بــرکـشـتــه زنـدگـی دگـر از سـر شـود پــدیـدگر بـر قتـیل عـشـق بـرانی سـمند را
هر چـنـد کـز تـو ضـربـت خـنـجـر گـزند نیسـتعـاشــق بــاخــتــیـار پــذیـرد گـزنـد را
خواجو چو نیست زانکه ستم می کند شکیبهم چـاره احـتـمـال بـود مـسـتـمند را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج