فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت (هادی محمد زاده)

 

هادی محمد زاده

 

آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت

 

آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت  

در هيأت گلفروش برخواهد گشت

اين كوچه و اين پنجره ايمان دارند  

آن عابر سبزپوش برخواهد گشت