فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

آن شاعر این شعر را در پاسخ حکیم سنایی فرستاد

بـاش تـا حـسـن نـگـارم خـیمـه بـر صـحـرا زنـدشــورهـا بــیـنـی کــه انــدر حــبــت الــمــاوا زنــداز عـلـای خــلـق او عـالـم چــو عـلـیـیـن شـودپـس خ…

بـاش تـا حـسـن نـگـارم خـیمـه بـر صـحـرا زنـدشــورهـا بــیـنـی کــه انــدر حــبــت الــمــاوا زنــد
از عـلـای خــلـق او عـالـم چــو عـلـیـیـن شـودپـس خـطابـش قرب «سبـحـان الذی اسری » زند
کـیسـت کـو پـهلـو زنـد بـا آنـکـه دولـتـخـانـه رااز بـزرگـی سـر بـه «اوادنی » و «مـا اوحـی » زند
در حـجــاب کـبــر یـا چـون بــاریـا جــولـان کـنـدتکیه کی بر مسند «لا خوف » و «لا بشری » زند
در مصـاف عـاشـقـان در سـینه های بـی دلانضـــربــــت قـــرب وصـــال از درد نـــاپــــیـــدا زنـــد
آنـچـه نـتــوانـنـد زد آن دیـگـران بــر هـفـت رودآن نــوا از دســت چــپ آن مــاه بـــر یــکــتــا زنــد
ای گـلـی کـز گـلـبـنت عـالـم همه گـلـزار شـدوز گــلــت بــوی «تــبــارک ربــنــا الــاعــلــا» زنــد
بـرگ دار گلبـنت «طاها» و بـیخـش «والضحـا»بـار او «یاسین » و شاخش سر به «اوادنی » زند
جـوشـهـا در سـیـنـه عـشـاق نـیـز از مـهـر تـوهــر زمــانــی تـــف ورای گــنــبـــد خـــضـــرا زنــد
شکر احسان تـو مدح تـست ای صاحب جمالنــقـــش مــدح تـــو رقــم بـــر دیــده بـــیــنــا زنــد
این جواب شعر استادم که گفت اندر سرخس«چــون هـمــی از بــاغ بــوی زلــف یـار مــا زنــد»

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج