فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

آنی بود

آنی بود درها وا شده بود برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود آن پهنه چه بود : با میشی گرگی همپ…

آنی بود درها وا شده بود
برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود
مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود
آن پهنه چه بود : با میشی گرگی همپا شده بود
نقش صدا کم رنگ نقش ندا کم رنگ پرده مگر تا شده بود ؟
من رفته او رفته ما بی ما شده بود
زیبایی تنها شده بود
هر رودی دریا
هر بودی بودا شده بود

 
 
 

 
 

 

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج