فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

آندم که شکست پشت مولا بی تو/ محمد بهرامی اصل

آندم که شکست پشت مولا بی تو/ محمد بهرامی اصل

مشک وعلم
آندم که شکست پشت مولا بی تو
دریا دریا گریست دنیا بی تو
مشک آمد و درعزای دست تو نشست
آنسان که علم نشست ، سقا بی تو