فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

آغاز

بـعد حـمد خـدا و نعـت رسـولبـشنو این نکته را بـه سمع قبـولکه نخـسـتـین فریضه بـر عاقلعــاقـلـی کـز بــلـوغ شــد کـامـلنیسـت بـیرون از اینکه بـپـذیرددر…

بـعد حـمد خـدا و نعـت رسـولبـشنو این نکته را بـه سمع قبـول
که نخـسـتـین فریضه بـر عاقلعــاقـلـی کـز بــلـوغ شــد کـامـل
نیسـت بـیرون از اینکه بـپـذیرددر دل و جــان خـویـشـتــن گـیـرد
بــعــد ازان بــی تــردد و انـکـاربـــه زبـــان هـــم زنـــد دم اقـــرار
کــافــریـنــنــده ایـســت آدم رابــلــکــه ذرات جــمـلـه عــالــم را
کـز عـدمـشـان ره وجـود نمـودجاودان هست و بود و خواهد بود
هست بـی تـهمت شمار یکینـیسـت انـدر یگـانـگـیش شـکـی
کـرد بــعــث مـحــمـد عــربــیتــا بــود خـلـق را رسـول و نـبــی
هر که ثابت شود به قول ثقاتکـه مـحــمـد عـلـیـه الـف صــلـات
داد مـا را خـبــر بـه مـوجـب آنواجــب آیــد بــه آن ز مــا ایــمــان
این بـود مجمل سخن بی قیلشرح آن گوش کن علی التـفصیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج