فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیمالــهــی غــنــچــه امــیــد بــگــشــایگــلــی از روضــه جــاویـد بــنـمــایبــخــنـدان از لــب آن غــنـچــه بــاغــموز این گـل…

بسم الله الرحمن الرحیم
الــهــی غــنــچــه امــیــد بــگــشــایگــلــی از روضــه جــاویـد بــنـمــای
بــخــنـدان از لــب آن غــنـچــه بــاغــموز این گـل عـطـر پـرور کـن دمـاغـم
دریـن مــحــنـت ســرای بــی مـواســابه نعمت های خویشم کن شناسا
ضـمـیـرم را سـپـاس انـدیـشـه گـردانزبــانـم را سـتـایـش پـیـشـه گـردان
ز تــقــویــم خــرد بــهــروزیـم بــخــشبـر اقـلـیم سـخـن فـیـروزیم بـخـش
دلــی دادی ز گــوهـر گــنـج بــر گــنـجز گـنـج دل زبـان را کـن گـهر سـنـج
گــشـــادی نــافــه طـــبـــع مــرا نــافمعـطـر کن ز مشـکـم قـاف تـا قـاف
ز شــعـرم خــامـه را شــکـر زبــان کـنز عـطـرم نامه را عـنبـر فـشـان کـن
سخن را خود سرانجامی نمانده ستوز آن نامه بـجـز نامی نمانده سـت
دریـن خــمـخــانـه شــیـریـن فـســانـهنــمــی یـابــم صــدایـی زان تــرانـه
حـریـفـان بــاده هـا خـوردنـد و رفـتــنـدتـهی خـم هـا رها کـردنـد و رفـتـنـد
نـبـیـنـم پـخـتـه ای زین بـزم و خـامـیکه بـاشد بـر کفش زان بـاده جامی
بــیـا جــامـی رهـا کـن شــرمـســاریز صـاف و درد پــیـش آر آنـچـه داری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج