فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیمالــهــی کــمــال الــهــی تــوراســتجــمــال جــهـان پــادشــاهـی تــوراســتجــمـال تــو از وســع بــیـنـش بــرونکــــمــــال ا…

بسم الله الرحمن الرحیم
الــهــی کــمــال الــهــی تــوراســتجــمــال جــهـان پــادشــاهـی تــوراســت
جــمـال تــو از وســع بــیـنـش بــرونکــــمــــال از حــــد آفــــریـــنـــش فــــزون
بــلـنـدی و پــسـتــی نـخـوانـم تــو رامـــقـــیــد بـــه ایــنـــهـــا نـــدانـــم تـــو را
نـه تـنـهـا بـلـنـدی و پـسـتـی تـویـیکه هسـتـی ده هسـت و هسـتـی تـویی
تـویی جـملـه و غـیر تـو هیچ نیسـتدرین نـکـتـه یـک مـو خـم و پـیـچ نـیـسـت
چـو بـیرونی از عـقـل و وهم و قـیاستــو را چــون شــنــاســم مــن نـاشــنـاس
وز آن رو کـه پــیـدا و پــنـهـان تــویـیبــه هـر چـه افـتــدم چـشـم دل آن تـویـی
جهان نیست جز ساده وش نامه ایبــر او صــنــع تــو حــرفــکــش خــامــه ای
خـرد هست ازان نامه حـرف نخـستکــه دیــبــاچــه نــامــه زان شــد درســت
بــــود آخـــریـــن حـــرف ازان آدمـــیبــر او خــتــم شــد مــنــصــب خــاتــمــی
ز آغــاز ایــن نــامــه تـــا خــتــم کــارگـــر آرد یــکـــی نـــامـــجـــو در شـــمـــار
هـمـه دفـتـر فـضـل و انـعـام تـوسـتمــفــصــل شــده نـســخــه نـام تــوســت
نـگـویم کـه نـامـت هـزار و یکـیـسـتکــه بـــا آن هــزاران هــزار انــدکــیــســت
بــهـشــت اســت مـنـزلـگـه زیـرکـیکـه کـوشــد در احــصــای صــد کـم یـکـی
بـجـنبـان بـدین سـبـحـه انگشت منوزآن مــهــره گــردان قــوی پـــشــت مــن
بـود در رهت سـبـحـه خـوانی سپـهرکــه گــردد از مــهــره ســان مــاه و مــهـر
بـه تـسبـیح خـوانی تـو می خوانیشاز آنـــســـت ایــن مـــهـــره گـــردانـــیــش
طـبــایـع کـه بـا یـکـدگـر جـنـگـی انـدز تـــدبـــیــر تـــو رو بـــه یــکــرنــگــی انــد
ز تــوســت آب بــا آتــش آمــیـخــتــهز تـــــو خـــــاک در بـــــاد آویـــــخـــــتـــــه
شـد از صـلـح ایشـان درین کـهنه دیربــســی خــیـر ظــاهـر کــه الــصــح خــیـر
ازان صـلـح کـانـهـا پـر از گـوهر اسـتزمـــیـــن پـــر درخـــتـــان بـــار آور اســـت
وز آنـــســـت در جـــانــور زنـــدگـــیپـــس از زنــدگـــی وصـــف پـــایــنــدگــی
وز آنـــســـت در آدمـــی دیـــن و دادز دانــش بـــه هــر کــار بـــنــد و گــشـــاد
تـویـی کـز تـو کـس را نـبـاشـد گـزیـردر افــتــادگــی هــا تــویــی دســتــگــیــر
نـدارم ز کــس دســتــگــیـری هـوسز دســت تــو مــی آیــد ایــن کــار و بــس
ز تـو گـر فـزایش و گـر کـاهش اسـتنه چون فیض خورشید بی خواهش است
بــدانـی و خــواهـی و آنــگــه کــنـیبــه قــانــون حــکــمــت بــه آن ره کــنــی
عـبــث را دریـن کـارگـه راه نـیـســتولـی هـر ســر از هـر ســر آگـاه نـیـســت
بــه مـا اخـتــیـاری کـه دادی بــه کـارنــــدادی در آن اخــــتــــیـــار اخــــتــــیـــار
چـو سر رشتـه کار در دست تـوستکـنـنـده بــه هـر کـار پــابــســت تــوســت
ســـزد گـــر ز حـــیـــرت بـــرآریــم دمچــو مــخــتــار بــاشــیـم و مــجــبــور هـم
فلک بـا همه صـیت و طـاق و طـرنبنــجــنــبــد ز جــا تــا نــگــویــی بــجــنــب
اگـر بـی تـو مـوری بــجـنـبــد ز جـایدر آن جــنــبــش او هــم بــود یـک خــدای
ز شـرکـت زنـد در جـهان خـواجـه دموگــر خـــود شــریــک اســـت در یــک درم
بـدیـن عـوی آن کـو کـشـد سـر ز راهدو شـــاخـــش نــهــد شـــحـــنــه لــاالــه
نشـسـتـه سـت در طـبـع هر زیرکیکـــه دارد دو گـــیـــتــــی مؤثــــر یـــکـــی
یکـی جـوی جـامی دو جـویی مـکـنبـــه مــیــدان وحـــدت دو گــویــی مــکــن
یکـی اصـل جـمـعـیـت و زنـدگـیسـتدویـی تــخــم مـرگ و پــراکــنـدگــیـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج