فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

آغاز سخن

بــســم الــلــه الــرحــمـن الــرحــیـمهـســت کــلـیـد در گــنـج حــکــیـمفــاتــحــه فــکـرت و خــتــم ســخــننـام خــدایـســت بــر او خــتــم کـنپـ…

بــســم الــلــه الــرحــمـن الــرحــیـمهـســت کــلـیـد در گــنـج حــکــیـم
فــاتــحــه فــکـرت و خــتــم ســخــننـام خــدایـســت بــر او خــتــم کـن
پـــیــش وجـــود هــمـــه آیــنــدگـــانبــیـش بــقــای هـمــه پــایـنــدگــان
ســـابـــقــه ســـالــار جـــهــان قــدممــرســلــه پــیـونــد گــلــوی قــلــم
پـــرده گـــشـــای فـــلـــک پـــرده دارپـــردگــی پـــرده شــنــاســان کــار
مبدع هر چشمه که جودیش هستمـخـتـرع هـر چـه وجـودیش هسـت
لــــعــــل طــــراز کــــمـــر آفــــتــــابحــلـه گــر خــاک و حــلـی بــنـد آب
پـــــــرورش آمــــــوز درون پـــــــرورانروز بـــــــرآرنــــــده روزی خـــــــوران
مـهـره کـش رشــتــه بــاریـک عــقـلروشـــنــی دیــده تـــاریــک عـــقــل
داغ نــــه نــــاصــــیــــه داران پـــــاکتــاج ده تــخــت نــشــیـنــان خــاک
خـــام کــن پـــخـــتـــه تـــدبـــیــرهــاعـــذر پـــذیــرنــده تـــقـــصـــیــرهــا
شــحــنـه غــوغــای هـراســنـدگــانچــشـمـه تــدبــیـر شـنـاســنـدگـان
اول و آخــــر بــــوجــــود و صــــفـــاتهسـت کـن و نـیسـت کـن کـاینـات
بـا جـبـروتـش کـه دو عـالم کـمسـتاول مـــا آخـــر مـــا یــکـــدمــســـت
کــیـســت دریـن دیــر گــه دیــر پــایکــو لـمـن الـمـلـک زنـد جــز خــدای
بـود و نبـود آنچـه بـلندسـت و پـستبـاشـد و این نیز نبـاشـد که هسـت
پـــــرورش آمـــــوخـــــتـــــگـــــان ازلمـشــکــل ایـن کــار نـکــردنـد حــل
کـز ازلـش عـلـم چــه دریـاســت ایـنتـا ابـدش ملک چـه صحـراسـت این
اول او اول بـــــی ابـــــتـــــداســـــتآخـــر او آخـــر بـــی انــتـــهــاســت
روضــه تــرکــیـب تــرا حــور ازوســتنـرگــس بــیـنــای تــرا نـور ازوســت
کـشـمکـش هر چـه در و زندگـیسـتپــیـش خــداونـدی او بــنـدگـیـسـت
هر چه جز او هست بـقائیش نیستاوسـت مقدس که فـنائیش نیسـت
مــنــت او راســت هــزار آســتـــیــنبـــر کـــمــر کــوه و کـــلــاه زمــیــن
تـــا کـــرمـــش در تـــتـــق نــور بـــودخـــار زگــل نــی زشــکــر دور بـــود
چـونـکـه بــه جـودش کـرم آبــاد شـدبـــنــد وجـــودش از عــدم آزاد شــد
در هــوس ایــن دو ســه ویــرانــه دهکـــار فـــلـــک بــــود گـــره در گـــره
تــا نــگــشــاد ایـن گــره وهـم ســوززلف شـب ایمن نشـد از دسـت روز
چــون گـهـر عــقــد فــلـک دانـه کــردجـعـد شـب از گرد عـدم شـانه کـرد
زین دو سـه چـنـبـر کـه بـر افـلـاک زدهــفــت گــره بـــر کــمــر خـــاک زد
کـرد قــبــا جــبــه خــورشــیـد و مـاهزیـن دو کـلـه وار ســپــیـد و ســیـاه
زهـــره مـــیــغ از دل دریــا گـــشـــادچـشـمه خـضـر از لب خـضرا گشـاد
جـام سـحـر در گـل شـبـرنـگ ریخـتجــرعـه آن در دهـن سـنـگ ریـخـت
زاتـش و آبـی که بـهم در شـکـسـتپــیــه در و گــرده یــاقــوت بـــســت
خـــون دل خــــاک زبــــحــــران بــــاددر جــگــر لــعــل جــگــرگــون نـهـاد
بــاغ ســخــا را چــو فـلـک تــازه کـردمــرغ ســخــن را فــلــک آوازه کــرد
نـــخـــل زبـــانـــرا رطـــب نـــوش داددر ســـخــــن را صـــدف گـــوش داد
پــرده نــشــیـن کــرد ســر خــواب راکــــســــوت جــــان داد تـــــن آب را
زلــف زمــیـن در بــر عــالــم فــکــنــدخــال (عــصــی) بــر رخ آدم فــکـنـد
روی زر از صـورت خــواری بــشـسـتحـیض گـل از ابـر بـهـاری بـشـسـت
زنــگ هــوا را بـــه کــواکــب ســتــردجـان صـبــا را بــه ریـاحـیـن سـپــرد
خــون جــهـان در جــگـر گـل گـرفــتنـبــض خــرد در مـجــس دل گـرفـت
خـنده بـه غـمخـوارگـی لـب کـشـاندزهـره بـه خـنـیاگـری شـب نـشـانـد
ناف شـب از مشک فروشـان اوسـتماه نو از حـلقـه بـه گوشـان اوسـت
پــای سـخــنـرا کـه درازسـت دسـتسـنگ سـراپـرده او سـر شـکـسـت
وهـم تـهی پـای بـسـی ره نـبـشـتهـم زدرش دسـت تـهی بـازگـشـت
راه بـسـی رفـت و ضـمـیرش نـیافـتدیده بسی جست و نظیرش نیافت
عــقــل درآمـد کـه طــلـب کــردمـشتــــرک ادب بــــود ادب کــــردمـــش
هــر کــه فـــتـــاد از ســـر پـــرگــار اوجـمـلـه چـو مـا هسـت طـلـبـگـار او
سـدره نـشـیـنـان سـوی او پــر زدنـدعــرش روان نــیـز هـمــیـن در زدنــد
گر سر چـرخـست پـر از طوق اوستور دل خـاکسـت پـر از شوق اوست
زنـــده نــــام جــــبــــروتــــش احــــدپـــایــه تـــخــت مــلــکــوتــش ابـــد
خــاص نـوالـش نـفـس خــســتــگـانپــیــک روانــش قــدم بـــســتــگــان
دل کـه زجـان نـسـبــت پــاکـی کـنـدبـــر در او دعـــوی خـــاکــی کـــنــد
رســتـــه خــاک در او دانــه ایــســتکز گل بـاغـش ارم افـسـانه ایسـت
خـاک نـظـامـی کـه بــتـایـیـد اوسـتمــزرعــه دانــه تـــوحـــیــد اوســـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج