فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

آغاز داستان بهرام

گـــوهــر آمـــای گـــنـــج خـــانــه رازگـنـج گـوهـر چـنـیـن گـشـایـد بـازکـاسـمـان را تــرازوی دو ســرســتدر یکی سنگ و در یکی گهرستاز تـــــرازوی او…

گـــوهــر آمـــای گـــنـــج خـــانــه رازگـنـج گـوهـر چـنـیـن گـشـایـد بـاز
کـاسـمـان را تــرازوی دو ســرســتدر یکی سنگ و در یکی گهرست
از تـــــرازوی او جــــهــــان دو رنــــگگـه گـهـر بـر سـر آورد گـه سـنـگ
صــلــب شــاهـان هـمــیـن اثــر داردبــچــه یــا ســنــگ یـا گــهــر دارد
گــاهـی آیـد ز گــوهــری ســنــگــیگــاه لــعــلــی ز کــهـربــا رنـگــی
گوهر و سنگ شد بـه نسـبـت و نامنــســبـــت یــزدگــرد بـــا بــهــرام
آن زد و این نـواخـت این عـجـبـسـتسـنگ بـا لعل و خـار بـا رطبـسـت
هـرکـه را ایـن شـکـسـتـه پــائی دادآن لــطــف کــرد و مــومـیـائی داد
روز اول کـــه صـــبــــح بـــهـــرامـــیاز شــب تــیــره بـــرد بـــدنــامــی
کــوره تــابــان کــیـمــیـای ســپــهــرکـاگـهی بـودشـان ز مـاه و ز مـهر
در تـــرازوی آســـمــان ســـنــجـــیبــاز جـسـتـنـد سـیـم ده پـنـجـی
خــود زر ده دهــی بــه چــنــگ آمــددر ز دریــا گـــهــر ز ســـنــگ آمــد
یـــافـــتـــنـــد از طـــریــق پـــیــروزیدر بـــزرگـــی و عـــالـــم افـــروزی
طـالعـش حـوت و مشـتـری در حـوتزهـره بــا او چــو لـعـل بــا یـاقـوت
مــــاه در ثــــور و تـــــیــــر در جــــوزااوج مــــریــــخ در اســــد پــــیـــدا
زحـــــل از دلـــــو بـــــا قـــــوی رائیخـــصــم را داده بـــاد پـــیــمــائی
ذنـــــب آورده روی در زحــــــلــــــشوآفــتــاب اوفــتــاده در حــمــلــش
داده هـر کـوکـبـی شـهـادت خـویشهمچو بـرجیس بر سعادت خویش
بــا چــنـیـن طـالـعـی کـه بــردم نـامچـون بـه اقـبــال زاده شـد بـهـرام
پـــدرش یـــزدگـــرد خـــام انـــدیــشپـخـتـگی کرد و دید طـالع خـویش
کـانچـه او می پـزد همـه خـامـسـتتـخـم بـیـداد بـد سـرانـجـامـسـت
پیش از آن حالتش بـه سالی بیستچـنـد فـرزنـد بـود و هیچ نـزیسـت
حــکــم کــردنــد راصــدان ســپـــهــرکـان خـلـف را کـه بـود زیـبـا چـهـر
از عـــجـــم ســـوی تـــازیـــان تـــازدپـــرورشـــگـــاه در عـــرب ســـازد
مــگــر اقـــبـــال از آن طـــرف یــابـــدهـرکـس از بـقـعـه ای شـرف یابـد
آرد آن بــقــعــه دولــتــش بــه مـثــلگــرچــه گـفــتــنـد لـلـبــقــاع دول
پــــدر از مــــهـــر زنــــدگــــانــــی اودور شـــد زو ز مـــهـــربـــانـــی او
چـون سـهـیل از دیـار خـویـشـتـنـشتـــخــت زد در ولــایــت یــمــنــش
کـس فـرسـتــاد و خـوانـد نـعـمـان رالـــالــه لــعـــل داد بـــســـتـــان را
تـا چـو نـعـمـان کـنـد گـل افـشـانـیگــردد آن بــرگ لــالــه نـعــمـانـی
آلــــت خــــســــرویــــش بـــــر دوزدادب شـــــاهـــــیــــش درآمـــــوزد
بــرد نـعــمــانـش از عــمــاری شــاهکــرد آغــوش خــود عــمـاری مـاه
چــشــمـه ای را ز بــحــر نـامـی تــرداشـت از چـشـم خـود گرامی تـر
چــون بــرآمــد چــهــار ســال بــریـنگـور عـیـار گـشــت شــیـر عــریـن
شــاه نــعــمــان نــمــود بــا فــرزنــدکای پـسـر هسـت خـاطرم دربـند
کاین هوا خشک وین زمین گرمستوین مـلـک زاده نـازک و نـرمـسـت
پـــرورشـــگـــاه او چـــنـــان بــــایـــدکـز زمـین سـر بـه آسـمـان سـاید
تــا در آن اوج بـــرکــشــد پـــرو بـــالپــرورش یـابــد از نـسـیـم شـمـال
در هــوای لـــطـــیــف جـــای کـــنــدخــواب و آرام جـــان فــزای کــنــد
گــوهــر فــطــرتــش بـــمــانــد پــاکاز بـخـار زمـیـن و خـشـگـی خـاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج